Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı

Analysis of inverse problems related to dielectric objects buried underground

Yer altında gömülü olan dielektrik cisimlere ilişkin ters problemlerin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292316 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, two known methods were applied for different sources and recievers configurations in order to image dielectric objects buried underground, and some different analysis and comparisons were done related to this problem. For this purpose, whole space were thought as two homogeneous semi infinite half spaces; and the parameters for upper and lower half spaces were chosen according to the free space and soil respectively. The buried objects were radiated by line sources which were located in the lower half space, and the scattered fields were measured by the receivers again in the lower half space. It is possible to get results with higher resolution in a relatively low frequency region by this configuration which has an application area for exploration of oil and minerals especially.Firstly, the problem is degraded to an integral equation system by the help of the Green function of the two part spaces with a planar interface. The two unknowns of this system which is formed of two different integral equation, are the field inside the object and the object function related to parameters of the object. After those, the problem was solved by Born and Newton Methods for the single source configuration. Then it was observed that the resolution was increased by the effect of the multi-source for the same methods. Besides, different frequencies, different configurations for sources and recievers, different objects in terms of size, geometry and electromagnetic parameters, etc. were analyzed in depth for the present problem. Moreover, in another analysis the Green function of one part homogeneous space was used instead of two part space for the same configuration but with the objects located deeper. This brought almost same solution for both because of the lossy space. It is very important because the computational cost were decreased for Born and Newton Methods both.

Summary:

Bu tez çalışmasında, yeraltına gömülü dielektrik cisimlerin görüntülenmesi için bilinen iki yöntem değişik kaynak ve ölçme konfigürasyonları için uygulanmış, bunlara ilişkin çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu amaçla tüm uzay iki homojen yarı sonsuz bölge olarak düşünülmüş; üst ve alt yarı uzayın özellikleri sırasıyla hava ve toprak parametreleri esas alınarak seçilmiştir. Gömülü cisimler alt yarı uzaya yerleştirilmiş çizgisel kaynaklar tarafından aydınlatılmış ve saçılan alanın yine alt yarı uzaydaki alıcılar yardımıyla ölçüldüğü varsayılmıştır. Bu konfigürasyon özellikle petrol ve maden arama uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılmakta olup, nispeten düşük frekans bölgelerinde yüksek sayılabilecek çözünürlükte sonuçlara ulaşmak mümkündür.Problem öncelikle iki parçalı uzayın Green fonksiyonu yardımıyla bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. İki integral denklemden oluşan bu sistemin iki bilinmeyeni cismin içindeki alan dağılımı ve cismin parametrelerini içeren cisim fonksiyonudur. Daha sonra problem tek kaynakla aydınlatma hali için klasik Born yaklaşımı ve iteratif Newton yöntemi ile ayrı ayrı çözülerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Birden fazla kaynakla aydınlatma durumu için aynı yöntemler tekrar edilerek çözünürlüğün bu şekilde arttırılabileceği gözlenmiştir. Ayrıca problem değişik frekanslar, çeşitli geometri ve özellikteki cisimler, çeşitli kaynak gözlem konfigürasyonları, vb. durumlar için incelenerek bütün bu parametrelerin etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir. Bir diğer analizde ise cisimler yüzeyden itibaren daha derin bölgelere yerleştirildiğinde iki parçalı uzayın Green fonksiyonu yerine yaklaşık olarak homojen uzay Green fonksiyonunu kullanmanın beklendiği üzere sonuçları çok fazla değiştirmediği gösterilmiştir. Bunun da her iki yöntem için, hesaplama yükünü büyük oranda azaltacağı açıktır.