Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Analysis of science curriculum and textbooks in terms of sustainable development goals: A case study

Fen bilimleri dersi öğretim programının ve ders kitaplarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından analizi: Bir vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 596396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Education for Sustainable Development (ESD) will provide individuals to gain the perspectives of value, ethics, foreseen and long-term decision making on our future. Necessary knowledge and behavior related to Sustainable Development (SD) can be acquired with the help of education. Curriculum, on the other hand, can help students gain competences related to Sustainable Development Goals (SDGs) as well as guide them to achieve the goals of SD. Accordingly, equipping individuals of the future citizens with competences related to SDGs are important to handle challenges of global world. The purpose of the study is to investigate how SDGs considering SDGs relevant competences (Knowledge and understanding; Skills and applications; Values and attitudes) are addressed in Middle School Science Curriculum (2018) and Science Textbooks (from 5th to 8th grades). In the study, a qualitative case study was conducted. Content analysis was applied for the analysis of the objectives of Science Curriculum and document analysis was employed for the analysis of Science Textbooks from 5th to 8th grades to present how SDGs related objectives are addressed in the textbooks. According to the result of the study, there were reflected most of SDGs related objectives in 8th grade. There were founded at least 6 out of 17 SDGs in each grades.Moreover, Knowledge and understanding competence was founded dominant in the curriculum, while values and attitudes competence was addressed in only 7th and 8th grades. Considering SDGs in the three dimensions of SD, environmental dimension was stressed more in SDGs related objectives in the curriculum.

Summary:

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKH) bireylere değer, etik, öngörü ve geleceğe yönelik uzun vadeli karar verme perspektifi kazanmalarını sağlamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma (SK) ilgili gerekli bilgi ve davranış eğitim ile edinilebilir. Müfredat ayrıca öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında yeterlilikler kazanmalarına yardımcı olmakta ve SKH'nin başarılması için onlara rehberlik etmektedir. Bu nedenle, geleceğin bireylerini kürsel dünyanın zorluklarıyla başa çıkmak için SKH ilgili becerileri kazandırmak önemlidir. Çalışmanın amacı, Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda (2018) ve Fen Ders Kitaplarında (5.-8. sınıflar) SKH ilgili yeterlilikler (Bilgi ve anlayış; Beceriler ve uygulamalar; Değerler ve tutumlar) dikkate alınarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin nasıl ele alındığını araştırmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemleri kapsamında bir durum çalışması olarak yürütülmüştür. Fen müfredatının kazanımlarının analizinde içerik analizi uygulanmış ve SKH ilgili kazanımların ders kitaplarında nasıl yansıtıldığını göstermek amacıyla döküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, SKH ilgili kazanımların çoğu 8. sınıf da yer verilmiştir. Her bir sınıf düzeyinde için 17 SKH'den en az 6 sı bulunmuştur. Ayrıca, bilgi ve anlayış yeterliliği müfredatta en çok yer verilen yeterlilik iken değerler ve tutumlar yeterliliği ise sadece 7. ve 8. sınıflarda bulunmuştur. SKH'in SK'nın üç boyutunda düşünüldüğünde, SKH ilgili kazanımlarda çevre boyutu daha fazla bahsedilmiştir.