Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Analysis of the fundamental frequency and nasal sound in patients with nasal polyps

Nazal polipli hastalarda temel frekans ve nazal ses analizleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of this study is to obtain the voice recordings of patients with the Nasal Polyp (NP) and to analyze the changes in voice formation through these recordings. Sound occurs when the air from the lungs passes through the larynx region (source region) where the vocal cords are located and is filtered in the resonance region of the mouth, nasal cavities, and paranasal sinuses. In this study, in this model, which is also called as the source-filter model, it is aimed to reveal the effects of the nasal polyps which causes the change in the filter region both on resonance region and on source region. For this purpose, features were extracted from the obtained sound recordings and feature selection was made. Selected features were classified by using various algorithms (MLP, Spegasos, NB, Logistic, RBF Network, Simple Logistic, SMO, J48) and by using Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) and N Fold Cross-Validation training methods. In this study, normal sounds of the volunteers were recorded with a microphone. In addition, EGG signals from the glottis part of the larynx region, where the vocal tracts are located, were recorded with an Electroglottograph. The nasal vibrations at the time of speech were recorded with a vibration transducer attached on the nose. In the study, volunteers were told to say words containing nasal sounds (m, n). Fundamental frequency (F0) for each word were calculated. Loudness for the whole recording and nasal vibrations with a vibration transducer attached on the nose were determined as percentage. As a result, two different analyses were made using the obtained data. First, it was revealed if nasal polyps affect source region and thus fundamental frequency in sound formation by using fundamental frequency and loudness. Second, the effects of nasal polyps on speech were revealed assessing the whole speech from the obtained nasal vibration data.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, Nazal Polip (NP) hastalarının ses kayıtlarını elde ederek bu kayıtlar üzerinden sesin oluşumundaki değişimleri analiz etmektir. Ses akciğerlerden gelen havanın, ses tellerinin de bulunduğu larinks bölgesinden (kaynak bölge) geçerek ağız, burun boşlukları ve paranazal sinüslerden oluşan rezonans bölgesinde filtre edilmesi ile oluşur. Bu çalışmada kaynak-filtre modeli olarak ifade edilen bu modelde filtre bölgesinde değişime sebep olan nazal poliplerin hem rezonans bölgesindeki hem de kaynak bölgesindeki etkileri ortaya konmak istenmiştir. Bu amaçla elde edilen ses kayıtlarından öznitelikler çıkarılmış (feature extraction) ve öznitelik seçimi yapılmıştır. Seçilen öznitelikler çeşitli algoritmalar ile (MLP, Spegasos, NB, Logistic, RBF Network, Simple Logistic, SMO, J48) , Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) ve N Fold Cross-Validation eğitim metodları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada gönüllü olanların mikrofon ile normal sesleri kaydedilmiştir. Buna ilave olarak, larinks bölgesinde ses tellerinin yer aldığı glottis kısmından elektroglottografi yardımı ile EGG sinyalleri ve burun üzerine bağlanan titreşim transdüseri ile konuşma anındaki nazal titreşimler kaydedilmiştir. Çalışmada gönüllülere nazal sesler (m, n) içeren kelimeler söyletilmiştir. Her kelime için temel frekanslar (F0) hesaplanmış, kaydın tamamı için sesin gürlüğü (loudness) ve burun yüzeyine bağlanan titreşim transdüseri ile kayıt boyunca nazal titreşimler yüzde olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen verilerle 2 farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak temel frekans ve gürlük değerleri kullanılarak nazal poliplerin ses oluşumunda kaynak bölgeyi ve dolayısıyla temel frekansı etkileyip etkilemediği ortaya konmuştur. İkinci olarak ta elde edilen nazal titreşim verilerinden konuşmanın tamamına oranlama yapılarak, nazal poliplerin konuşma üzerine etkileri ortaya konmuştur.