Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Analysis of thematic patterns and cohesion in efl learners' argumentative essays

İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenenlerin tartışmacı yazımlarında tematik yapı ve bağdaşıklık ve incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 513193 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to analyze the thematic patterns and cohesion of written corpus of argumentative essays of Turkish learners of English and native English speakers. The data written by Turkish students of English, studying at a Department of English Language Teaching, in a state university, and preparatory class students, in a private university, were collected during 2016-2017-spring term. The essays written by undergraduate native speakers of English were accessed from written corpus of LOCNESS. In the scope of the study, thirty essays written by undergraduate native speakers of English and thirty essays written by undergraduate Turkish learners of English were analyzed. Discourse analysis was used in order to analyze cohesion and thematic patterns i.e. the use of references, thematic patterns, conjunctions, ellipsis and substitution and lexical cohesion of students' essays. Among theme types, marked theme and unmarked theme structures were also examined. At the end of the study, similarities and differences in terms of cohesion and thematic pattern properties in essays created by native speakers of English and Turkish learners of English were found. It was found at the end of the study that thematic pattern and cohesive device use had a richer variety in native speaker essays. It was also determined in this study in what ways cohesion and thematic structure of essays written by native speakers were different than essays composed by Turkish learners of English. Key Words: Foreign Language Education, cohesion analysis, thematic pattern analysis, discourse analysis, argumentative essays

Summary:

Araştırma, anadili Türkçe olup İngilizce konuşan öğrencilerin ve anadili İngilizce olan lisans öğrencilerinin bütüncelerden elde edilen tartışmacı metinlerinin bağdaşıklık ve tematik yapı açılarından incelenmesini hedeflemiştir. Araştırmanın verilerini, 2016-2017 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesindeki anadili Türkçe olan İngilizce öğretmenliği bölümü ve özel bir üniversitedeki hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler tarafından yazılan metinler oluşturmaktadır. Anadili İngilizce olan lisans öğrencilerinin metinlerine ise LOCNESS bütüncesinden erişilmiştir. Araştırma kapsamında anadili İngilizce olan lisans öğrencilerince yazılmış olan otuz metin ve anadili Türkçe olan lisans öğrencilerince yazılmış olan otuz metin incelenmiş ve bu metinlerdeki bağdaşıklık ve tematik yapı araçlarının kullanımı karşılaştırılmıştır. Bağdaşıklık ve tematik yapı düzenini referanslar, tematik yapı, bağlaçlar, eksilti, değiştirim, ve sözcüksel bağdaşıklık gibi bağdaşıklık ve tematik yapı araçları bakımından analiz etmek için söylem çözümlemesi kullanılmıştır. İzlek biçimlerinden de belirtili izlek ve belirtisiz izlek yapıları araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda anadili Türkçe olan İngilizce öğrencileri ile anadili İngilizce olan lisans öğrencilerince üretilen tartışmacı yazımlarındaki tematik yapı ve bağdaşıklık ilişkilerindeki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda anadili İngilizce olan lisans öğrencilerinin metinlerinde bağdaşıklık ve tematik yapı araçları çeşitlilik göstermiştir. Ayrıca metnin tematik yapı ve bağdaşıklık yapısının anadili Türkçe olan İngilizce öğrencilerinin metinlerine nazaran hangi yönlerden farklılık gösterdiği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, bağdaşıklık analizi, tematik yapı analizi, söylem çözümlemesi, tartışmacı metin