Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Analysis of Turkish EFL students' use of refusal strategies in different levels

İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen farklı seviyelerdeki üniversite öğrencilerinin reddetme stratejilerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 486130 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to explore the learning process of prep school EFL students in terms of refusal strategies. The Discourse Completion Task (DCT) developed by Beebe et. al. (1990) and interviews were used as data collection instruments. The baseline data was collected from native Turkish speakers and native English speakers (American). The baseline data was used for the analysis of the data from EFL students. Different from the original version, the DCT was administered to students with an additional open ended section in each question called "participant reasoning". For quantitative analysis, frequency counts of refusal strategies are examined within variables (gender, situation, status, proficiency level). For qualitative analysis, students' refusal responses were analyzed in terms of content and directness. Also, reasoning they provided was analyzed in order to tap into their reasoning behind their answers. Finally, student interviews are analyzed in the light of the data collected. Results suggest that students use more number of strategies as their level improves. Their refusal choices became more indirect in higher proficiency levels. In indirect refusals, excuse/reason and regret were widely used. As for interlanguage transfer, it was concluded that students did not transfer much from their first language. When reasoning sections are analyzed, it was found that pre-intermediate students actually had possibilities to use indirect refusals but they did not choose to. It implies that they did not possess the necessary pragmatic competence. Family members were frequently used for excuse/reason. After the interviews, common view among students was that they want to be taught refusal strategies and appropriate language use.

Summary:

Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite hazırlık okulu öğrencilerinin, reddetme stratejilerini öğrenme sürecini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Veri toplama yöntemi olarak Beebe, Takahashi and Uliss-Weltz (1990) tarafından geliştirilen Söylem Tamamlama Aracı (Discourse Completion Task-DCT) ve öğrenci ropörtajları kullanılmıştır. Temel veriler anadili Türkçe olan (Türk) ve anadili İngilizce olan (Amerikalı) iki gruptan toplanmıştır. Bu temel veriler hazırlık öğrencilerinden elde edilen verilerin analizinde kullanılmıştır. Orijinal biçiminden farklı olarak, DCT'daki her sorunun sonuna "katılımcı muhakemesi" adı verilen bir açık uçlu kısım eklenerek öğrencilere uygulanmıştır. Nicel analizde, reddetme stratejilerinin sıklık sayımları değişkenler (cinsiyet, durum, statü, yeterlilik seviyesi) içerisinde incelenmiştir. Nitel analizde, öğrencilerin reddetme yanıtları içerik ve açıklık bakımından incelenmiştir. Ayrıca, belirttikleri "katılımcı muhakemesi" kısımları, verdikleri cevapların arkasında yatan mantığı anlamak amacı ile incelenmiştir. Son olarak öğrenci röportaj cevapları araştırmacı tarafından elde edilen veriler ışığında yorumlanmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin seviyesi arttıkça daha fazla sayıda strateji kullandıklarına işaret etmektedir. Daha yüksek yeterlilik seviyelerinde, reddetme seçimleri daha dolaylı olmaktadır. Dolaylı reddetmelerde, mazeret/sebep ve pişmanlık stratejileri çokça kullanılmıştır. Dillerarası aktarım bakımından, öğrencilerin anadillerinden çok miktarda aktarım yapmadıkları sonucuna varılmıştır. Muhakeme kısımları incelendiğinde, pre-intermediate seviyedeki öğrencilerin dolaylı reddetme stratejilerini kullanabilecekken kullanmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu da yeterli edimbilim yetisine sahip olmadıklarını ima etmektedir. Mazeret/sebep stratejisinde aile bireyleri sıkça kullanılmıştır. Röportajlar sonrasında öğrenciler arasındaki yaygın görüş, reddetme stratejilerini ve uygun dil kullanımı öğrenmek istedikleri yönündedir.