Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Analyzing the fit between organizational environment, structure, and culture: A case study of a public organization

Örgütsel çevre, yapı ve kültür arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir kamu kuruluşu üzerinde çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116771 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ANALYZING THE FIT BETWEEN ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT, STRUCTURE, AND CULTURE: A CASE STUDY OF A PUBLIC ORGANIZATION TARI, Berna MBA, Department of Business Administration Supervisor: Assoc. Prof. S. Nazlı WASTI PAMUKSUZ July 2002, 238 pages This thesis examines the structural and cultural aspects of an organization by utilizing the open systems model. The contingency theory of organizations is studied by analyzing a public corporation established to help small and medium sized enterprises in Turkey. The name of the organization is kept confidential. 111In this study, the general environment is regarded as posting requirements on the type of organizational structure. When the environment is certain, the structure is expected to be mechanistic; when it is uncertain, the structure is expected to be organic. The task environments are supposed to exist within the larger environment. The task environments are considered to affect the related subsystems' formalization level, interpersonal orientation, time orientation, and goal orientation. Lastly, the organizational climate is studied in two dimensions: collectivism versus individualism and horizontality versus verticality. The general environment, the task environments, the organizational structure, the subsystems, and the organizational climate are studied through questionnaires and interviews. Data is analyzed quantitatively. The empirical results imply that when the theories do not apply, there are problems with the organizational structure and culture. Tests show that there are discrepancies in what is expected and what is present, i.e. there are several organizational variables that do not represent fit with the relevant environment. Key Words: Structure, Environment, Culture, Contingency Theory. IV

Summary:

oz ÖRGÜTSEL ÇEVRE, YAPI VE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: BİR KAMU KURULUŞU ÜZERİNDE ÇALIŞMA TARI, Berna Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. S. Nazlı WASTİ PAMUKSUZ Temmuz 2002, 238 sayfa Bu tez, açık sistem modelini kullanarak, bir örgütün yapısal ve kültürel özelliklerini incelemiştir. Örgütsel durumsallık teorisi, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım için kurulan bir kamu kuruluşu incelenerek çalışılmıştır. Bu kurumun ismi gizli tutulmuştur.Bu çalışmada, bir örgütün çevresel özelliklerinin o örgütün yapısında bazı gerekliliklere yol açacağı görüşü benimsenmiştir. Yapının, çevresel özellikler belirli olduğu zaman mekanik; belirsiz olduğu zaman organik olması beklenmiştir. Genel çevre içerisinde iş çevrelerinin olduğu varsayılmıştır. Bu iş çevrelerinin ise ilgili alt sistemlerdeki formelizasyon düzeyini, kişilerarası eğilimleri, zaman yaklaşımlarını ve amaç yaklaşımlarını etkilediği düşünülmüştür. Ayrıca, örgütsel kültür iki boyutta ele alınmıştır: Kollektivizme karşı bireyselcilik ve yataycılığa karşılık dikeycilik. Genel çevre, iş çevreleri, yapısal örgütlenme, alt sistemler ve örgütsel kültür, anket ve mülakat yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bilgiler nicel olarak analiz edilmiştir. Ampirik sonuçlar, teoriler geçerli olmadığı zaman örgütsel yapı ve kültürle ilgili sorunlar olacağını göstermiştir. Testler beklenen ile olan arasında farklar olduğunu, yani ilgili çevreyle uyum sağlamayan birçok örgütsel değişkenin varlığım göstermiştir. Anahtar Kelimeler. Yapı, Çevre, Kültür, Örgütsel durumsallık teorisi. vı