Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Anaokulunun öğrenci velilerinde ifade ettiği anlamın incelenmesi

Investigation of the preschool expressed in students' parents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 591327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Okul öncesi eğitim kurumları eğitim sürecinin ilk halkasını oluşturmakta ve çocukların okul algılarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli gelişim alanları açısından kritik görülen bu dönemin paydaşlarda yarattığı olguların bilinmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı velilerin anaokulu hakkında görüşlerini belirlemek, anaokulunun gerekliliği, öğretmen tercihi ve gelişim alanlarına olan katkısı hakkında inceleme yapmak, anaokulu-kreş ve anaokulu-ilkokul arasındaki bağlantıları ortaya koyarak konuya derinlik katmaktır. Velilerin kendi yaşantı ve deneyimlerine dayalı olarak anaokuluna ilişkin anlamlar incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yaklaşımı ile desenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep'te çocukları devlet anaokullarında öğrenim gören gönüllülük esasına göre belirlenmiş 20 veli oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Velilerle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre velilerin tamamı okul öncesi eğitimi gerekli görmekte ve çeşitli gelişim alanları açısından çocuklarında değişim meydana geldiğini dile getirmektedir. Araştırmada velilerin anaokulundan beklentilerinin karşılandığı, ekonomik ve akademik faaliyetler sebebiyle kreş yerine anaokulu tercihinin ön planda olduğu görülmüştür. Velilerin anaokulunu ikinci bir yuva olarak görme sebebiyle buradaki eğitimin kadın öğretmen tarafından verilmesi yönünde görüş belirtmesine karşılık ilkokulda ise aynı velilerin akademik faaliyetlerin artışı nedeniyle yansız veya erkek öğretmen yönünde görüş belirttiği ortaya konmuştur. Araştırmanın son aşamasında anaokulu ismine yönelik genel memnuniyetin iyi olduğu ancak alternatif isimler yer alabileceği de dile getirilmiştir.

Summary:

Preschool education institutions constitute the first step in the education process and play an important role in determining the school perceptions of children. It is necessary to know the facts created by the stakeholders in this period which is considered critical in terms of various development areas. The aim of this study is to determine the views of the parents about the kindergarten, to examine the necessity of the kindergarten, the choice of teachers and their contribution to the development areas, to add depth to the subject by revealing the connections between the kindergarten-nursery and kindergarten-primary school. The meaning of the kindergarten was examined based on the parents' own lives and experiences. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the study which was designed with the phenomenology design of the qualitative research methods. The study group consisted of 20 volunteer parents whose children were studying in state preschools in Gaziantep province. Convenience sampling technique of the purposeful sampling methods was used to determine the research group. The data obtained from the interviews with the parents were analysed by content analysis method. According to the results of the study, all of the parents considered preschool education as necessary and they stated that children went into a change in terms of various development areas (cognitive-self-care-motor skills-linguistic-social-emotional) after the preschool education. In the study, it was seen that the expectations of the parents from the kindergarten were met and the preference of kindergarten instead of the nursery was at the forefront because of economic and academic activities. Although the parents stated that education in the kindergarten should be given by female teachers since they regarded it as a second home, they were either neutral or support male teachers in the primary school because of the increase in academic activities. At the last stage of the research, it was stated that the general satisfaction of the kindergarten name was good but alternative names could take place.