Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri ile anne-baba tutumlarının incelenmesi

Study of problem solving skills of children attending preschool and parental attitudes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 473745 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerini ve anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Çorum il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan ilkokulların anasınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren 228 çocuk (110 kız, 118 erkek) ile bu çocukların anne-babaları bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Anne ve babası birlikte yaşayan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan çocuklar ile anne-babaları çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırmada, çocuklar ve anne-babaları ile ilgili demografik bilgileri elde etmek için araştırmacı tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu, çocuklarda problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Oğuz ve Köksal Akyol (2015) tarafından geliştirilen Çocuk İçin Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) ve anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilen Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Önemli çıkan sonuçlarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Post Hoc Tukey HSD ve Scheffe testleri uygulanmıştır. Çocukların problem çözme becerileri ile anne-babaların ebeveyn tutumları arasında ve annelerin ebeveyn tutumları ile babaların ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla "Pearson Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocuğun cinsiyetinin, doğum sırasının, kardeş sayısının, okul öncesi eğitim alma süresinin, anne-baba öğrenim düzeyinin, annenin çalışma durumunun anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri ile anne-baba yaş grubu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Çocuğun doğum sırası, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim aldığı süre, anne-baba yaş grubu, anne-baba öğrenim düzeyi ve anne çalışma durumunun anne-baba tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür (p<0,05). Çocuğun cinsiyetinin anne-baba tutumlarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Yapılan korelasyon katsayısı önemlilik testi sonucunda çocukların problem çözme becerileri ile anne-baba tutumları ve anne tutumları ile baba tutumları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur.

Summary:

The aim of this study is to determine the problem solving skills of children attending preschool and their parents' parental attitudes. The sample of this research consists of 228 normally developed children (110 girls and 118 boys) who are being educated at preschools in primary schools attached to the Çorum Provincial Directorate of National Education during 2015-2016 academic year and their parents. Children, whose parents live together and their parents, who all participated in the research voluntarily, were included in the study group. In this research, General Information Form prepared by the researcher was used in order to obtain demographic information about the children and their parents, Problem Solving Skills Scale for Children (PÇBÖ) that is developed by Oğuz and Köksal Akyol (2015) was used to determine the problem solving skills of children and Parents Attitude Scale (ETÖ) that is developed by Karabulut Demir and Şendil (2008) was used to determine parental attitudes. In the analysis of the data, t-test and one-factor ANOVA were used. Post Hoc Tukey HSD and Scheffe tests have been used to determine which groups differ at important outcomes. Pearson Correlation Coefficient Significance Test was used to determine the relationship between problem solving skills of children and parents' parental attitudes and the relationship between mothers' parental attitudes and fathers' parental attitudes. As a result of the study, it has been detected that there were significant relationship between children's problem solving skills and gender of child, birth order, number of siblings, years of preschool education, parents' educational level and mothers' work status (p<0,05). It has been determined that there was no significant relationship between children's problem solving skills and parents' age group (p>0,05). It has been determined that there was a significant relationship between parental attitudes and child birth order, number of siblings, years of preschool education, parents' age group, parents' educational level and mothers' working status (p<0,05). It has been observed that gender of child was not effective on parental attitudes (p>0,05). As a result of the correlation coefficient test, the relationship between problem solving skills of children and parental attitudes and relationship between mothers' parental attitudes and fathers' parental attitudes were found statistically significant.