Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Anatomi ders kitaplarındaki tıbbi illüstrasyonların amacına uygunluğunun incelenmesi

Investigation of the suitability of medical illustrations in anatomy textbooks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 545795 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojik gelişmelerin bir uzantısı olarak grafik tasarımın en önemli dalı olan illüstrasyon artık bilgisayar ortamında da yapılabilmektedir. Geleneksel yöntemlerle uzun bir süreyi kapsayabilen illüstrasyon süreci, bilgisayarın kullanımı ile görece kısalmıştır. Dijital illüstrasyon tekniği, her sanatçının çizgilerini özgün bir şekilde ekrana yansıtabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede bilimsel illüstrasyon türünde yapılan çalışmalar da büyük gelişim göstermiştir. Görselliğin vazgeçilmez olduğu tıp eğitiminde, ders kitaplarındaki tıbbi illüstrasyonlar bilimsel illüstrasyon alanında önemli bir yere sahiptir. Çünkü tıbbi illüstrasyonlar öğretici ve tanımlayıcı amaçlarla yapılan ayrıntılı resimlerdir. Bu duruma göre ders kitaplarındaki tıbbi illüstrasyonların eğitime katkısı öğrencilerin akademik başarısıyla doğru orantılıdır. 'Anatomi ders kitaplarındaki anatomi illüstrasyonlarının amacına uygunluğunun incelenmesi' adlı bu tezde, ders kitaplarındaki klasik anatomi illüstrasyonları üzerine araştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde illüstrasyon tanımları ve genel olarak türlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde tıp bilimi içerisinde anatomi illüstrasyonlarının önemi temel başlıklar altında incelenmiş ve üçüncü bölümde problem durumundan bahsedilerek yapılan likert ölçeğine verilen yanıtlar değerlendirilerek sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Ders kitaplarında belirli alanlarda yer verilen karekod linkleri ile mobil ekranlarda görüntülenebilen üç boyutlu modeller, yapılan likert ölçeği sonuçlarına göre etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Öğreticilerin bilgiyi daha kolay anlatması, anatomi modellerinin daha kalıcı mesajlar vermesi ve öğrencilerin akademik başarısına fayda sağlaması adına klasik illüstrasyon teknikleri gelişmeye ihtiyaç duymaktadır.

Summary:

As an extension of technological developments, the most important branch of graphic design, illustration, can be done in computer environment. The illustration process, which can cover a long time with traditional methods, is relatively shorter with the use of the computer. The digital illustration technique allows each artist to reflect their lines on a screen in a unique way. In this way, scientific illustration studies have shown great improvement. In medical education where visuality is indispensable, medical illustrations in textbooks have an important place in the field of scientific illustration. Because medical illustrations are detailed pictures made for instructive and descriptive purposes. Accordingly, the contribution of medical illustrations in textbooks to education is directly proportional to the students' academic achievement. In this thesis called 'Examination of the anatomy illustrations in anatomy textbooks for the purpose', classical anatomy illustrations in the textbooks have been researched. In the first part of the research, the definitions and general types of illustration are mentioned. In the second part, the importance of anatomy illustrations in medical science is examined under the main headings and in the third chapter, the problem state of the research is discussed. In the fourth section, the answers to the Likert scale were evaluated and results and suggestions were given. The three-dimensional models that can be displayed on mobile screens with the QR code links included in certain areas in the textbooks are an effective method according to the results of the Likert scale. Classical illustration techniques need to be developed in order for the instructors to explain information more easily, to give more permanent messages of anatomy models and to benefit students' academic success.