Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağı

The prohibition of abuse of fundamental rights and freedoms in the light of the desicions of Turkish Constitutional Court and European Court of Human Rights

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351484 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hakların kötüye kullanılmasının yasaklanması özel hukuk temelli bir teoridir. Bununla beraber 20. yüzyıl siyasi deneyimleri insan temel hak ve özgürlüklerinin de kötüye kullanılmasının yasaklanması düşüncesinin doğmasına sebep olmuştur. Fakat hangi temel hakların kötüye kullanılabileceği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada öncelikle kötüye kullanma teorisinin özel hukuktaki ve kamu hukukundaki temelleri incelenecek ve bu iki farklı alan arasındaki bağ analiz edilecektir. Devam eden bölümlerde ise Türk Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararları mukayese edilecektir.

Summary:

The prohibition of the abuse of rights is a theory based on private law. Otherwise, political experiences in the 20th. century has been lead to arise the idea of the prohibition of the fundamental rights and freedoms. However, issue about which rights may be abused has been discussed. In this study, the basics of private law and public law in the theory of the abuse of rights will be examined primarily and the link between these two different areas will be analyzed subsequently. In the following chapters, the decisions of the Turkish Constitutional Court and European Court of Human Rights on this topic will be compared.