Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi yetkisinin sınırları

Limits of judicial review of Constitutional Court

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451484 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anayasacılık hareketlerinin gelişmesi ile ortaya çıkan Anayasa yargısı Anayasacılık hareketleri ile aynı amacı taĢımaktadır: İnsan haklarının korunması. Anayasa Mahkemesinin meşruluğu da çoğunlukla bu düşünce ile açıklanmaktadır. Demokrasinin gelişip yerleşmesinde büyük roller oynayan Anayasa Mahkemelerinin sınırlarını aşmamaları ise demokrasinin gerçekleşmesinde çok önemlidir. Anayasa Mahkemesinin norm denetiminin sınırları, şekle ilişkin sınırlar ve esasa ilişkin sınırlar olarak ikiye ayrılabilir. Şekle ilişkin sınırlar, Anayasa ve kanunlarda belirlenen şartlara riayet etmeleri, Anayasa Mahkemesinin yetkisinde olmayan normlar veya durumları yorum yoluyla genişleterek yetkisinde görmemeleri olarak tanımlanabilir. Esasa ilişkin sınırlar ise, Anayasa Mahkemesinin kanun veya Anayasa'yı nasıl yorumlayacağı, kararın içeriğinde hangi hususlara değinebileceği, hangi tür kararlar verebileceği ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesinin sınırlarını aşarak karar vermesi, çoğunlukla olumsuz bir şekilde yargısal aktivizm olarak adlandırılır. Yargısal aktivizm ilk başta sınırlarını genişletme konusunda Anayasa Mahkemesinin lehine gibi gözükse de, aslında uzun vadede yetkilerinin siyasiler tarafından sınırlanmasına ve kamuoyunda varlığının ve kararlarının sürekli sorgulanmasına neden olduğundan aleyhinedir.

Summary:

Judicial review resulting from the developments in constitutionalism has the same target, protection of human rights, with constitutionalism. Legitimacy of the Constitutional Court based on this idea. Limits of judicial review is very important because of the development of the democracy. There are two procedures for judicial review in the Court. One of them is Action for Annulment and the other is Contention of Unconstitutionality. While the Action for Annulment is also known as abstract control of norms the Contention of Unconstitutionality is named as concrete control of norms. Borders of abstract control of the normsa re limited to the procedure of law making. However, borders of concrete control based on the Court‟s interpretation of the norms, the content of the norms and the aim of the norms. Crossing the borders of judicial review may cause judicial activism which can be defined mostly negatively. At the beginning, Judicial activism seems to be in favor of the Court, but, in the long term, it can affect the Court negatively because it can lead to restrict its duties and authority by the legislative power. Ġt can also cause the questioning of its presence and decisions by the public.