Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa yapımı sürecinde doğrudan demokrasi uygulamaları

Direct democracy practices in the constitution making process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 449798 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anayasa yapımı genellikle bir elit meselesi olarak algılanmıştır. Yirminci yüzyılın sonunda, özellikle demokratikleşme sürecindeki ülkelerde, demokratik bir anayasanın, sadece içeriğiyle değil yapım sürecinin de demokratik olmasıyla mümkün olacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle halkın anayasa yapımı sürecine katılımını arttıran uygulamalara başvurulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde klasik anayasa yapımı yöntemleri incelenecek, ikinci bölümde ise anayasa yapımı sürecine halkın katılımını arttırmaya yönelik uygulamalar dünyadaki örnekleriyle birlikte ele alınacaktır. Son bölümde ise Türkiye'nin anayasa yapımı tecrübesi ve içinde bulunduğu anayasa yapımı süreci katılımcı anayasa yapımı bağlamında değerlendirilecektir.

Summary:

The constitution making is generally considered as an elite affair. In the late twentieth century, especially in countries amid the democratisation process, it has been thought that the making process of a constitution should also be democratic in order to form a democratic constitution. Therefore, practices involving the public participation in the constitution making process have been applied. The classical methods of constitution making will be analysed in the first chapter, followed by the examples of participatory constitution making practices around the world. In the last chapter, Turkey?s constitution making history and its current process of constitution making will be discussed.