Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa yargısının sınırları sorunu

The problem of limits of judicial review

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anayasal demokrasinin kurumsallaşmasında önemli işlevleri olan anayasa yargısı, anayasacılık düşüncesinin bir ürünüdür. Ancak demokratik bir sistemde anayasa yargısının, kendi sınırları içerisinde kalması, sistemin sağlıklı işlemesi açısından çok önemlidir. Bu sınırların aşılması yargısal aktivizm olgusunun ortaya çıkmasına neden olur. Yargısal aktivim ise hâkimler hükûmeti ve siyasetin yargısallaşmasını ortaya çıkarabilir. Bunlar ise devlet iktidarının sınırlandırılması konusunda önemli işlevler yerine getiren anayasa yargısının varlığının sorgulanmasına neden olabilir. Anayasa yargısının sınırlarının belirlenmesinde büyük ölçüde rol oynayan yorum yetkisi, onun kullanılış biçimi ve yorum çeşitleri de çok iyi değerlendirilmelidir. Çünkü bu unsurlar anayasa yargısının sınırlarının aşılmasına neden olabileceği gibi, bunu engelleyebilir de. Anayasallık denetimi yapan hâkimler yorumlarında mümkün oldukça yasama organının asli yetkilerini gözetmelidir. Anayasa hâkimleri özellikle temel siyasi tercihler ve değer yargılarını ilgilendiren konularda belirleyici ve yaratıcı kararlar vermekten kaçınmalıdır. Onlar bütün devleti ilgilendiren salt siyasi konularla karşılaştıklarında yargısal işlevlerini hatırlamalı ve kendi kendilerini sınırlandırmalıdır. Anahtar Kelimeler : Anayasa Yargısı, Anayasa Yargısının DoğuĢu ve GeliĢimi, Anayasanın Yorumlanması, Yorum Kavramı ve ÇeĢitleri, Anayasa Yargısının Sınırları, Yargısal Aktivizm, Hâkimler Hükûmeti, Siyasetin YargısallaĢması, Yargısal Kendi Kendini Sınırlandırma

Summary:

Judicial review is a product of the idea of constitutionalism on which the institutionalization of the important functions of constitutional democracy.Limits of judicial review is very important because of the healthy functioning of the system in the democratic system. Crossing these borders may cause judicial activism. Judicial activism may cause government by judges andjudicialization of politics. These may lead to questioning the existence of judicial review. Power of the interpretation and types of interpretation play a role in the determining the limits of the judicial review. These may cause crossing the borders of judicial review or may not cause crossing the borders of judicial review. Judges who constitutional review on duty have to remember primary authority of legislative bodies as much as possible. They should not make a decisive and creative decision especially which on the basic political choices and values. They have to remember judicial functions and must limit by their self when experience political issues of related the state.