Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anayasayı ihlâl suçu (T.C.K m. 309)

Attempting to overthrow constitutional order (T.P.C art. 309)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465542 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anayasayı İhlâl Suçu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılmasını, değiştirilmesini veya uygulanmasının engellenmesini cezai yaptırıma bağlamaktadır. Bir toplum halinde barış içinde yaşamanın mümkün olabilmesi için vazgeçilmez koşullardan biri olan demokratik anayasal düzene yönelik cebri davranışların cezai yaptırıma bağlanması ihtiyacı bu suçun düzenlenme sebebidir. Anayasayı İhlâl Suçunun düzenlenmesi bir gereklilik olmakla birlikte, bu suça ilişkin uygulama sorunlu olagelmiştir. Zira anayasal düzen kavramının ne olduğu, bu düzene karşı çıkmanın suç olup olmadığı, cebir kavramına hangi tür fiillerin dahil olduğu gibi meseleler suçun uygulanmasında sorunlar yaratmıştır. Bu itibarla hangi fiillerin suçun oluşmasına sebebiyet vereceği meselesi tez çalışmasının zorlu noktalarından biri olmuştur. Ayrıca bu suça teşebbüsün hangi anda başladığı, hangi cebri davranışların elverişli olduğu, suçun neticelenme ihtimali gibi sorunlar ceza hukukunun genel kısmına dahil pek çok konuda önemli örnekler içermektedir. Suçun mahiyetinin anlaşılabilmesinin, öncelikle anayasal düzen ve bu düzenin korunması ihtiyacının siyaset bilimi ve anayasa hukuku yönünden de değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği düşünülerek çalışmanın ilk bölümü bu soruna adanmıştır. Ardından, inceleme konusu suç, ceza hukuku özel hükümleri için yapılan klasik inceleme metodu ile suçun unsurları yönünden incelenmiş son olarak da suça etki eden nedenler ve benzer suçlarla ilişki ortaya konulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda anayasal düzen kavramının, demokrasi kavramı ile iç içe girdiği ve bireylerin demokratik anayasal düzende yaşama haklarına yönelebilecek cebri davranışların cezai yaptırıma bağlanmasının meşru bir zemin üzerinde bulunduğu sonucuna varılmıştır. Suçun meşruiyet temeli bu şekilde belirlendikten sonra, teorik ceza hukuku temelinde yapılan değerlendirmelerin mutlaka bu temeli de dikkate alacak şekilde yapılmasına özen gösterilmiş ve modern ceza hukukunun insan haklarını ön planda tutan mahiyeti inceleme konumuz suç açısından da göz önünde bulundurulmuştur.

Summary:

Attempting to overthrow Turkish Constitutional Order is an offence enacted in article 309 of Turkish Penal Code. Constitutional order, bearing democratic roots, is one of the main pillars of a society living in peace and dignity. The main purpose of this offence is to prevent the annihilation of the constitutional order through coercive and violent means. While having such an offence in Penal Codes is a necessity, the practice of the offence by the courts has almost always had problems. The questions of what is a constitutional order, whether merely objecting such an order a crime, what is a coercion fort he purposes of this crime has always caused difficulties to answer. Therefore, one of the main challenges faced during the work was to determine which set of acts would be incriminating, while other challenges were to determine the beginning of the attempt, which coercive acts are suitable fort he purposes of law, the possibility of consummation. All of these issues were intriguing fort he purposes of general theory of criminal law. The first part of the thesis was dedicated to the necessity of such offence, and evaluation of this from constitutional and political theories. In the second part, the subject matter is evaluated by following the classical method for the research of crimes. The second part deals with matters related to elements of crime. Finally, the last part is dedicated to the other related matter regarding the subject matter. The research finds that there is a legitimacy to incriminate coercive acts against the constitutional order, which in its modern meaning, is inherent to concept of democracy and the right of individuals to live in a democratic and constitutional society. After revealing the legitimacy of the offence, the need to construe the technical aspects in line with this foundation is also stressed. Therefore, throughout the work the technical problems related to the criminal law theory was made according to the principals of modern criminal law, and its dimension priotirazing basic human rights.