Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı / Zooloji Bilim Dalı

Androjen baskılama yöntemlerinin sıçan mesane histopatolojisi ve seks hormon reseptörleri üzerine etkisi

The effect of androgen deprivation therapies on histopathology and seks hormone receptors in rat bladder

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmadaki amacımız, metastatik prostat kanserinde standart tedavi olarak uygulanan cerrahi kastrasyon, medikal kastrasyon ve antiandrojen uygulamalarının mesane dokusu üzerinde yarattığı histopatolojik değişiklikleri saptamak ve aynı zamanda androjen baskılama yöntemlerinin yarattığı farkı ortaya koymaktır.Bu çalışmada, yetişkin Sprague-Dawley erkek sıçanlar; her grupta 8 adet olacak şekilde cerrahi kastrasyon, sham, bikalutamid, löprolid asetat, löprolid asetat ve bikalutamid ile kombine tedavi ve kontrol olmak üzere altı gruba ayrıldı. 28 gün süren deneyin ardından sıçanların serum testosteron düzeyleri ölçüldü. Mesane doku örnekleri histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelendi. Bulgular istatistiksel olarak SPSS Student T Testi uygulanarak incelendi.Bikalutamid uygulamalı grup dışında, tüm deney gruplarının serum testosteron seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azaldı. Mesane dokusu histopatolojik olarak incelendiğinde uyguladığımız androjen baskılama yöntemlerinin, dokudaki düz kas/kollogen fibril oranını azalttığını saptadık. Bu azalma cerrahi kastrasyon gurubunda en fazla, löprolid asetat uygulamalı gruplarda en az seviyedeydi. Ayrıca histolopatolojik bulgulara uygun bir şekilde, cerrahi kastrasyon ve bikalutamid gruplarında kaspaz-3 pozitif reaksiyon vardı. Fakat löprolid asetatlı gruplar immünohistokimyasal olarak, kaspaz-3 negatifti. Androjen baskılama yöntemleri mesane dokusunda androjen reseptörlerini azaltır ve bu azalma en fazla cerrahi kastrasyon grubunda, en az ise löprolid asetatlı gruplardadır. Ayrıca cerrahi kastrasyon ve bikalutamid uygulamalı gruplarda östrojen reseptörlerinin arttığını, löprolid asetat uygulamalı gruplarda ise değişmediğini gözledik.Sonuç olarak androjen baskılama yöntemleri mesane dokusunu histopatolojik açıdan etkilemektedir. Bu yöntemler karşılaştırıldığında en çok değişikliğe yol açan cerrahi kastrasyon, en az değişikliğe yol açan ise löprolid asetatlı gruplar olduğu gözlenmiştir.

Summary:

The aim of this study is to investigate the effects of different androgen deprivation methods on bladder used as a standart treatment for metastatic prostate cancer and to show any difference of histopathologic changes on bladder which are created by androgen deprivation therapies.In this study, male Spraque-Dawley rats were used. There were 6 groups which are surgically castrated, sham, bikalutamid, leuprolide acetate, leuprolide acetate and bicalutamide and control groups with 8 rats in each group. After 28 days of treatment, serum testosterone levels were evaluated. Bladder tissue samples were obtained for histopathologic and immunohistochemical staining and evaluation. SPSS student T test was used as statistical method.Serum testosterone levels in all treatment groups except bicalutamide group were significantly low compared to control group. Histopathologic study revealed a decrease in smooth muscle/collagen fibril ratio in surgically and medically castrated rats. This decrease was prominent in surgically castrated group while lowest in leuprolide acetate group. Also, in concordance with histopathologic findings, there was caspase-3 positive reaction in bladder of surgically castrasted and bicalutamide groups. But bladders of leuprolide acetate groups were negative immunohistochemically in caspase-3 reaction. Androgen deprivation therapies decrease the androgen receptors in the bladder tissue and the decrease is highest in surgically castrated but lowest in leuprolide acetate group. However, we observed increase in estrogen receptor ß in the bladder of surgically castrated and bicalutamide groups.In conclusion, androgen deprivation methods affect the bladder tissue histopathologically. The prominent change occurs in surgically castrated group while lowest change is seen in leuprolide acetate groups.