Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anemik çocuklarda parvovirus B19 DNA'sının retrospektif araştırılması

Retrospective investigation of parvovirus B19 DNA in anemic children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Parvovirus B19; Parvoviridae ailesinden, küçük, zarfsız, tek iplikli bir DNA virüsudur.Eritema infeksiyozum, geçici aplastik kriz, kronik anemi, pansitopeni, artrit ve hidrops fetalis gibi klinik tablolara yol açabildiği gibi asemptomatik özellik gösterebileceği de bildirilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerine Haziran 2012 ve Eylül 2017 tarihleri arasında çeşitli klinik tablolarla başvuran 0-18 yaş grubundaki hastaların Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı moleküler biyoloji laboratuvarına gönderilmiş olan Parvovirus B19 DNA testi sonuçları incelenmiştir. Bu hastaların geriye dönük hemogram sonuçları değerlendirilerek çalışma bulguları elde edilmiştir. 0-18 yaş grubu 118 hastanın 14'ünde (%11.9) Parvovirus B19 DNA saptanırken, 104'ünde (%88.1) Parvovirus B19 DNA saptanmamıştır.Parvovirus B19 DNA pozitif ve negatif olan 2 grup; makrositik anemi ve normositik anemi görülme oranı bakımından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 0-6 yaş grubu hastaların 6'sında (%7.7) Parvovirus B19 DNA saptanırken, 72'sinde (%92.3) Parvovirus B19 DNA saptanmamıştır. Parvovirus B19 DNA pozitif saptanan 6 hastanın hemogram sonuçları incelendiğinde; 2'sinde (%33.3) makrositik anemi, 2'sinde (%33.3) normositik anemi ve kalan 2'sinde (%33.3) ise normal hemogram bulguları gözlenmiştir.7-12 yaş grubu hastaların 5'inde (%18.5) Parvovirus B19 DNA saptanırken, 22'sinde (%81,5) Parvovirus B19 DNA saptanmamıştır. Parvovirus B19 DNA pozitif saptanan 5 hastanın hemogram sonuçları incelendiğinde; 2'sinde (%40) normositik anemi, 3'ünde (%60) ise normal hemogram bulguları gözlenmiştir.13-18 yaş grubu hastaların 3'ünde (%23) Parvovirus B19 DNA saptanırken, 10'unda (%77) Parvovirus B19 DNA saptanmamıştır. Parvovirus B19 DNA pozitif saptanan 3 hastanın hemogram sonuçları incelendiğinde; 2'sinde (%66.6) normositik anemi, 1'inde (%33,3) ise mikrositik anemi bulguları gözlenmiştir. Çalışmamız ve benzer çalışmalar birarada değerlendirildiğinde altta yatan hematolojik bir hastalık varlığında ya da immünsüpresyon durumlarında eritroid aplazi veya aplastik kriz gibi klinik tablolar sonucu anemik laboratuvar bulguları ön plana çıkarken; altta yatan bir hastalığı olmayan kişilerde hemogram bulguları bakımından vaka ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.

Summary:

Parvovirus B19 is a small, non-enveloped, single stranded DNA virus that belongs to Parvoviridae family. Clinical presentations are erythema infectiosum, transient aplastic crisis, chronic anemia, pancytopenia, arthritis and hydrops fetalis. It can be also asymptomatic. Parvovirus B19 DNA test result of 0-18 age patients which refer to Istanbul Medical Faculty Department of Pediatricswith different clinical presentationsbetween June 2012 and September 2017 are taken. Also their blood counts at the same time with Parvovirus B19 DNA are evaluated. In 14 of 118 patient (11.9%), Parvovirus B19 DNA test is positive and 104 (88.1%) is negative. If the blood counts of the patients in positive and negative group are compared; there is no significant difference in normocytic and macrocytic anemia ratios between the two group (p>0.05). In 0-6 age group 6 patient (7.7 %) had positive Parvovirus B19 DNA test result and 72 (92.3%) had negative result. When the blood counts of positive patients are evaluated;2(33.3%) had macrocytic anemia, 2 (33.3%) had normocytic anemia and 2 (33.3%) had no anemia. In 7-12 age group 5 patient (18.5 %) had positive Parvovirus B19 DNA test result and 22 (81.5%) had negative result. When the blood counts of positive patients are evaluated; 2 (40%) had normocytic anemia and 3(60%) had no anemia.In 13-18 age group 3 (23%) had positive Parvovirus B19 DNA test result and 10 (77%) had negative result. When the blood counts of positive patients are evaluated; 2 (66.6%) had normocytic anemia, 1 (33.3%) had microcytic anemia. When our study and the other studies about Parvovirus B19 are evaluated together; it is seen that if there is any hematological disease or immunosuppression, Parvovirus B19 infection cause decreased blood counts as a result of erythroid aplasia or aplastic crisis. On the other hand if the patients in the study are healthy subjects there is no statistically significant difference in the blood counts of the case and the control groups.