Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anestezi uygulamasında total intravenöz anestezinin ve volatil anestezinin akciğer mekanikleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 164885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada, anestezide sıklıkla kullanılan volatil anestezik ajan olan desfluran ve total intravenöz anestezik ajan olan propofolün akciğer mekanikleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması amaçladık. Çalışmaya genel anestezi allında elektif göz cerrahisi uygulanacak ASA I ve II risk gruplarında, yaşlan 18-55 arası 60 hasta dahil edildi. Solunum sistemi yakınması, göğüs kafesi deformitesi, kronik akciğer hastalığı olan, bronkodilatatör, sempatomimetik veya kortikosteroid kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Desfluran kullanılan hastalar Grup D (n=30) olarak, propofol kullanılan hastalar Grup P (n=30) olarak adlandırıldı. Her iki grupta anestezi indüksiyonunda, 1-2 mg/kg propofol İ.V. ve 0.15 mg/kg sisatrakuryum Î.V. bolus uygulandı. Anestezi idamesi Grup D'de 0.25-1.5 MAC desfluran, Grup P'de 2-7 mg/kg/st İ.V. propofol infüzyonu ilesağlandı. Her iki gruba 0.15 ug/kg/dk remifentanil infüzyonu uygulandı. Dinamik kompliyans (Cdyn), havayolu direnci (Raw)5 tepe havayolu basıncı (PIP), tidal volüm (Tv), dakika volüm (MV), ortalama havayolu basıncı (MAP), tepe ekspirium akımı (PEF) değerleri Ventrak solunum mekaniği monitörü ile ölçüldü. Ölçüm zamanlan; entübasyondan sonra, 3., 5.,10., 20. dakikada ve daha sonra ameliyat sonuna kadar 30 dakikada bir olarak belirlendi. Entübasyondan 20 dakika sonra arter kan gazlarına bakıldı Gruplar arası karşılaştırmada, demografik özellikler karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Hemodinamik parametreler karşılaştırıldığında, propofol grubunda ortalama arter basıncı (OAB) 30 dk'da, kalp atım hızı (KAH) 3 dk'da desfluran grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Solunum mekanikleri karşılaştırıldığında, havayolu direnci ve tepe havayolu basıncı desfluran grubunda propofol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuş, diğer solunum mekaniklerinde iki grup arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. End-tidal karbondiyoksit ve oksijen satürasyon değerlerinde gruplar arası fark gözlenmemiştir. Bu çalışmada, düşük MAC değerlerinde kullanılan desfluranın dinamik akciğer kompliyansını, tepe havayolu basıncı ve havayolu direncini anlamlı derecede azalttığını, solunum mekaniklerini propofole göre daha olumlu etkilediğini ancak bu etkinin klinik olarak çok önemli düzeyde olmadığı sonucuna vardık. 43

Summary:

SUMMARY The purpose of this study was to assess the effects of desflurane and propofol on respiratory mechanics.The study was performed in 60 ASA I-II adult patients between ages 18-55 years, undergoing elective eye surgery. Patients with known pulmonary disease, thorax deformities and using drugs such as bronchodilatator, sempatominietic or corticosteroid were excluded. Patients were randomly allocated to equal groups, each group consisting of 30 patients. Anaesthesia induction was applied with 1-2 mg/kg propofol I.V. and 0.15 mg/kg cisatracirium I.V. Anesthesia was maintained with 0.25-1.5 MAC of desflurane in Group D and 2-7 mg/kg/h propofol infusion in Group P..15 u.g/kg/rnin remifentanil infusion was applied in both groups. Dynamic compliance (Cdyn), airway resistance (Raw), peak inspiratory pressure (PIP), tidal volume (Tv), minute volume (MV), mean airway pressure (MAP), peak expiratory flow (PEF) were measured in following periods by Ventrak respiratory mechanics monitoring system: 3., 5., 10., 20. min after intubation and every 30 min till the end of the surgery. 20 min after the intubation arterial blood was taken for blood gas analysis. There was no significant difference between two groups when the demographic parameters were compared. With comparison of hemodynamic parameters in propofol group: mean arterial pressure 30. min and heart rate 3. min measures were significantly lower according to desflurane group. When respiratory mechanics were compared: airway resistance and peak airway pressure were measured significantly lower in desflurane group according to propofol group. At the rest of the respiratory mechanics there were no significant difference between two groups. There were no difference in end tidal carbondioxide and oxygen saturation between two groups. We concluded that when used in 0.5 MAC concentrations desflurane has a better effect on respiratory mechanics than propofol which is statistically significant although clinically not. 44