Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroşirürji Anabilim Dalı

Anevrizmal subaraknoid kanamada BOS ve serum ICAM-1 ve VCAM-1 değerleri

CSF and serum levels of ICAM-1 and VCAM-1 an aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124378 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

45 ÖZET Giriş Anevrizmatik subaraknoid kanama, sıklıkla intrakraniyal hipertansiyon, tekrar kanama ve vazospazm gibi komplikasyonlara sebep olur. Bu alana sızmış olan kan ve kan ürünleri vasküler yapıdan ve yine kandan vazospazma sebep olabilecek bir takım vazoaktif maddelerin salgılanmasına neden olurlar. Bu aktif maddelerden biri de adhezyon molekülleridir ve bu moleküllerin anevrizmal subaraknoid kanamayı takiben gelişen vazospazmın patogenezinde rol aldıkları ortaya konmuştur. Bu çalışmadaki amacımız adhezyon moleküllerinden intersellüler adhezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve vasküler adhezyon molekülü-1 (VCAM-1) beyin omurilik sıvısı ve eş zamanlı serum konsantrasyonlarının değerlendirmektir. Klinik gereç ve yöntem Bu prospektif klinik çalışmada anevrizmal subaraknoid geçirmiş ve kanamanın ilk 3 gününde kliniğimize başvurmuş 21 hasta değerlendirilmiştir. Çalışmaya herhangi bir bilinen merkezi sinir sistemi hastalığı olmayan 15 kişi kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Hastalardan kanamanın ilk 3, 5. ve 7. günlerinde 10 mL kan ve beyin omurilik sıvısı alınmıştır. Kontrol grubundan ise örnekler 1 kez alınmıştır. Alınan örnekler 10,000 devirde 15 dakika santrifüj edildikten sonra piyasada bulunan kitler kullanılarak ICAM-1 ve VCAM-1 çalışılmıştır. Sonuç Çalışma sonucunda ICAM-1 ve VCAM-1 adhezyon moleküllerinin kontrol grubuna göre serum ve BOS'ta anlamlı derecede arttığı görüldü. VCAM-1 'de ICAM-1 gibi SAK sonrası görülen inflamasyonda önemli roller üstlenebilir. Erken dönemde uygulanabilecek sistemik anti-inflamatuar veya intratekal anti-ICAM-1 veya anti- VCAM-1 tedavileri inflamasyonu veya VS'yi erken önleyebilir.

Summary:

46 SUMMARY Introduction Aneurysmal subarachnoid hemorrhage frequently results in complications including intracranial hypertension, rebleeding and vasospasm. The extravasated blood is responsible for a cascade of reactions involving release of various vasoactive and pro-inflammatory factors (several of which are purported to induce vasospasm) from blood and vascular component in the subarachnoid space. One of such vasoactive factors is adhesion molecules which have exposed to be involved in the pathogenesis of vasospasm following aneurysmal rupture. Our aim in this study is to evaluate the concentrations of ICAM-1 and VCAM-1 in either cerebrospinal fluid and serum of patients with subarachnoid hemorrhage due to aneurysmal rupture. Materials and methods For this prospective clinical study, 21 patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage who were admitted our neurosurgical department within first 3 days of the hemorrhage were evaluated. Fifteen people without any known central nervous system disease served as control group. Paired serum and cerebrospinal fluid samples from the patients and a single sampling from the control group were obtained. Each 10 ml_ specimen was centrifuged at 10,000 rpm for 15 minutes, and the resulting supernatant was collected and stored at -70 °C until it was assayed. Soluble ICAM-1 and VCAM-1 levels quantitatively measured in nanograms per mililiter by using a commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (R & D Systems, Minneapolis, MN). Results The results of the study showed that CSF and serum concentrations of ICAM-1 and VCAM-1 were significantly elevated when compared to the control group. Adhesion molecules, such as ICAM-1 and VCAM-1 may provide novel therapeutic targets in the prevention of VS or its ischemic consequences.