Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Beyin-Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı

Anevrizmal subaraknoid kanamalı hastalar ile sağlıklı kontrollerde serum resolvin D1 (RVD1) düzeylerinin karşılaştırılması

Comparison of resolvin D1 (RVD1) levels in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage and healty controls

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507392 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Anevrizmal subaraknoid kanama (SAK) sonrası mortalite ve morbitidenin önde gelen nedeni olan vazospazmın etiyolojisinde, nöroinflamasyonun rölüne ait veriler bulunmaktadır. Nöroinflamasyonun ayrıca erken beyin hasarı ve geç beyin hasarına katkıda bulunduğu ve kötü nörolojik sonuçlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Santral sinir sisteminde nöronları apoptozisten ve nöroinflamasyondan koruması, inflamasyon çözücü etkiler göstermesi nedeniyle Resolvin D1'in (RvD1) anevrizmal SAK sonrası nöroinflamasyon ve vazospazm etiyolojisinde rölü olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, anevrizmal SAK'lı hastaların serum RvD1 düzeylerinin günler içerisindeki seyri, vazospazm ve C-reaktif protein (CRP), nötrofil, albümin gibi inflamasyon belirteçleri ile olası ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma, SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yürütülmüştür. Çalışmaya Haziran 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında spontan anevrizmal SAK geçiren 15 hasta alınmıştır. Kontrol grubunu aynı klinikte yatan lomber disk hernisi tanılı 17 hasta oluşturmuştur. Anevrizmal SAK tanılı hastalar radyolojik vazospazm olan (8 hasta) ve olmayan (7 hasta) olmak üzere iki gruba ayrılmış, kanamanın 1. günü, 4. günü, 9. günü ve 14. günü serum RvD1 düzeyleri ölçülmüştür. BULGULAR: Çalışmamızın temel bulgusu, RvD1 düzeylerinin radyolojik vazospazmı olan hasta grubunda 1. gün istatistiksel olarak anlamlı yüksek olmasıdır (p=0.021). Bunun dışında, bakılan diğer günlerde de radyolojik vazopazm olan grupta ortalama RvD1 değerleri yüksek seyretmiştir. Serum CRP ve nötrofil değerlerinin hasta grubunda kanamanın ilk günlerinde istatistiksel olarak anlamlı yükseldiği tespit edilmiştir. SONUÇ: Nöroprotektif ve anti-inflamatuar etkileri olan RvD1'in radyolojik vazospazm olan grupta anlamlı olarak yüksek değerde saptanmış olması; anevrizmal SAK sonrası gelişen radyolojik vazospazm etyopatogenezinde inflamatuar süreçlerin rol aldığını desteklemektedir. Bunun yanında RvD1'in anevrizmal SAK sonrası gelişebilecek radyolojik vazospazmda önemli bir belirteç olabileceği kanısına varılmıştır. Anahtar sözcükler: Anevrizmal Subaraknoid Kanama, Resolvin D1, Nöroinflamasyon, Vazospazm

Summary:

AIM: In the etiology of vasospasm, which is the leading cause of mortality and morbidity after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH), there are evidences concerning the role of neuroinflammation. It is also known that neuroinflammation contributes to early and delayed brain injury which are related with poor clinical outcome. It is thought that Resolvin D1 (RvD1) protects neurons from apoptosis and neuroinflammation may have a role in the pathophysiology of neuroinflammation and vasospasm after aneurysmal SAH which is known anti-inflammatory and proresolving activity. In this study, we aimed to investigate serum RvD1 levels in patients with aneurysmal SAH and its possible relations with vasospasm and inflammatory markers such as C-reactive protein (CRP), neutrophil, and albumin. MATERIALS AND METHODS: The study is undertaken in the Department of Neurosurgery at Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hospital. Fifteen patients with spontaneous aneurysmal SAH between June 2017 and May 2018 were included in the study. Comparison was made between 17 patients with lumbar disc herniation. Patients with aneurysmal SAH were divided into two groups: SAH + vasospasm group which represented patients with angiographic vasospasm (8 patients), and SAH group without angiographic vasospasm (7 patients). Serial serum RvD1 measurements were obtained on days 1, 4, 9, and 14 after SAH. RESULTS: RvD1 levels were statistically significantly higher on the Day 1 after SAH in patients with angiographic vasospasm (p=0.021). Additionally, in the group with angiographic vasospasm all measured RvD1 values were also higher. Measured serum CRP and neutrophil were found statistically significantly higher on the day 1 after SAH in both SAH groups with and without vasospasm comparing to the control group. CONCLUSION: In the group of SAH patients with angiographic vasospasm, high levels of neuroprotective and anti-inflammatory RvD1 supports inflammatory processes in the etiopathogenesis of angiographic vasospasm after aneurysmal SAH. It is concluded that RvD1 may be an important biomarker in the prediction of the angiographic vasospasm after aneurysmal SAH. Keywords: Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, Resolvin D1, Neuroinflammation, Vasospasm