Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Angina pektorisli ve akut miyokard infarktüslü hastalarda lizil oksidaz, süperoksid dismutaz seruloplazmin ve ilgili eser elementler

Lysyl oxidase, superoxide dismutase, ceruloplasmin and related trace elements in patients with angina pectoris and acute miyocardial infarction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165583 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7.ÖZET iskemik kalp hastalığı, sessiz iskemiden, ani kardiyak ölüme kadar değişen geniş bir klinik spektrum içinde karşımıza çıkmaktadır. Bu klinik spektrumun içinde akut miyokard infarktüsü (AMI), anstabil angina pektoris (USAP), efor ile gelen stabil angina pektoris (SAP), ritm ve ileti bozuklukları yer alır. Günümüzde bu kinik tabloların sonucunda meydana gelen doku hasarının büyüklüğünü, şiddetini ve süresini gösteren çeşitli markırlar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar akut kardiyak hasarın tanı ve tedavisinde yeni ve daha hızlı markırların bulunması yönündedir. Bu çalışmada, stabil angina pektorisli (SAP, n=10) ve akut koroner sendromlar (AKS) başlığı altında toplanan akut miyokard infarktüslü (n=25) ve anstabil angina pektorisli (n=20) hasta grupları ile sağlıklı insanlardan oluşan kontrol grubunda (n=20), lizil oksidaz (LOX) aktivitesi, bakır (Cu), çinko (Zn) düzeyleri, süperoksid dismutaz (SOD) aktivitesi, seruloplazmin (Cp) düzeyleri ve Cu/Zn oranının belirlenmesi amaçlandı. AMI'lü hasta grubu 0., 7. ve 30. günlerde, SAP ve USAP'li hasta grupları sadece 0. gün adı geçen parametreler açısından değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda serum LOX aktivitesi florometrik yöntem, Cu ve Zn düzeyleri atomik absobsiyon spektrofotometresi, Cp düzeyleri radial immundiffüzyon yöntemi (RID) ve SOD aktivitesi spektrofotometrik yöntemle tespit edildi. AMI'lü grupta 0. gün serum LOX aktivitesinin diğer grupların hepsinden anlamlı düzeyde yüksek olup, zamanla azaldığı ve 30. günde kontrol grubu verileriyle aynı düzeye eriştiği saptandı. Ayrıca USAP'li hasta grubunda serum LOX aktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı biçimde yüksek bulundu (p<0,001). AMI'lü hasta grubunda 0. günde kontrol grubu verileriyle anlamlı fark göstermeyen plazma bakır düzeyinin zamanla arttığı, 7. gün pik yaptığı ve 30. günde ise hala kontrol grubu düzeyine göre yüksek olduğu gözlenmiştir. SAP'li ve USAP'li gruplarda plazma bakır düzeyi, kontrol grubuna göre anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur. AMI'lü grupta 0. gün plazma çinko düzeyi, kontrol grubu ile benzer düzeyde iken, 7. güne kadar hızla azaldığı ve 30. günde hala kontrol grubu düzeylerine göre düşük olduğu gözlenmiştir. SAP ve USAP'li gruplarda plazma çinko düzeyi, kontrol grubuna göre anlamlı biçimde düşük bulunmuştur 153(p<0,001). AMI'lü grupta plazma SOD aktivitesinin 0., 7. ve 30. günlerde anlamlı bir değişiklik göstermediği belirlendi (p>0,05). Ancak SAP'li hasta grubunda USAP'li hasta grubu ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. AMI'lü hasta grubunda 0. gün serum Cp düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunurken, 7. günde pik yaptığı, 30. günde bir miktar azalmış olduğu fakat hala kontrol grubu düzeylerine göre yüksek bulunduğu gözlendi. USAP'li hasta grubunda da serum Cp düzeyleri kontrol grubuna ve SAP'li gruba göre yüksek bulundu. AMI'lü hasta grubunda 0. gün Cu/Zn oranı, kontrol grubu düzeylerine benzer iken, 7. günde pik yaptığı, 30. günde ise hala kontrol grubuna göre yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca kontrol grubu Cu/Zn oranı, SAP'li ve USAP'li hasta gruplarına göre anlamlı biçimde düşük bulundu (p<0,001). Bu bulgular, özellikle serum LOX aktivitesinin AMI'lü ve USAP'li hastalarda hem tanı hem de prognozun takibinde önemli olabileceğini düşündürmektedir. Bakır ve çinko düzeylerindeki değişimler de benzer şekilde prognoz açısından değerlendirilebilir. SOD aktivitesinin ve Cp düzeyinin ise iyi birer gösterge olamayacağı sonucuna varıldı. 154

Summary:

8.SUMMARY Ischemic heart disease can be seen in a wide range from silent ischemia to sudden cardiac death. Clinical conditions such as acute myocardial infarction (AMI), unstable angina pectoris (USAP), stable angina pectoris (SAP) which is derived from effort, rhythm and transmittal disorders exist in this clinical spectrum. Today, various kinds of markers are used to distinguish the size, intensity and the duration of the damage in the tissue. The studies are made to find out new and quicker markers to determine acute cardiac damage and cure it. The aim of this study, is to evaluate the lysyl oxidase (LOX), copper (Cu), zinc (Zn), superoxide dismutase (SOD), ceruloplasmin (Cp) and Cu/Zn ratio in the patients of acute myocardial infarction (n=25), unstable angina pectoris (n=20), stable angina pectoris (n=10) as well in healthy controls. While the AMI patient group has been examined on the days of number 0., 7. and 30.; the patient groups of SAP and USAP were examined on the days of number 0 for mentioned parameters. In the patient and control groups, the serum LOX activity was measured by fluorometric method, Cu and Zn levels were measured by atorhic absorption spectrophotometry, Cp level was determined by radial immunodiffusion (RID) method and SOD activity was determined by spectrophotometric method. The LOX activity of the AMI patient group on the day number 0. was significantly higher than the other groups and was lowering in time; and on the day number 30. was at the same level with the control group. The LOX activity in the patient with USAP was also found to be higher as compared the controls. The plasma copper level of the AMI patient group that showed no significant difference with the control group, on the day number 0., increased in time, reached the highest value on the day number 7 and was still higher than the level of the control group on the day number 30. The plasma copper level in the SAP and USAP groups was significantly higher than those in the control group. While the plasma zinc level of the AMI group was on the same level of the control group on the day number 0, it lowered down rapidly till the day number 7 and even on the day number 30, it was still very low according to the control group. The plasma zinc level in the groups of SAP and USAP were remarkably 155low as compared to the control group. The plasma SOD activity showed no remarkable difference on the days of number 0., 7. and 30. On the other hand, it was remarkably lower in the SAP group according to the USAP and control groups. The Cp levels in the AMI group on the day number 0, were higher according to the control group, and reached the highest level on the day number 7, and were found to be lowered a little bit on the day number 30, but they were still very high in the comparison with the control group. Serum Cp levels in the USAP group were higher than the levels of the both control and SAP groups. Although Cu/Zn ratio in AMI patient group on the day number 0. was similar to the control group, it reached the highest point on the day number 7. and were found to be lowered a little bit on the day number 30, but they were still very high in the comparison with the control group. Cu/Zn ratio of the control group was also remarkably low in comparison with SAP and USAP patient groups. It is considered that these data, especially serum LOX activity, can be valuable in diagnosis of the ischemic heart diseases and during the following of the prognosis. Similarly, the changes in the copper and zinc levels can be considered during the following of the prognosis. Nevertheless, it is considered that SOD activity and Cp level might not be reliable marker for ischemic heart diseases. 156