Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ani işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi ve ozon terapinin yeri

The role of hyperbarc oxygen treatment and ozone therapy in the cases sudden loss of hearing

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 330038 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ani işitme kaybı tanılı olgularda steroid tedavisine eklenen hiperbarik oksijen tedavisi ve ya ozon terapinin tedaviye etkinliği retrospektif olarak araştırıldı. Çalışma Ocak 2010 - Haziran 2012 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında ani işitme kaybı nedeniyle yatarak tedavi edilen 106 hasta ile yapıldı. Çalışmaya katılan olguların 62?si erkek, 44?ü kadın idi. Yaş ortalaması 50, en büyük yaş 81 ve en küçük yaş 17?dir. Çalışmaya katılan hastaların yaş, cinsiyet, hangi kulağın tutulduğu, odyogram konfigürasyonu ve başlangıç işitme kaybı düzeyleri analiz edildi. Hastalar aldıkları tedavi protokollerine göre 3 gruba ayrıldı. Steroidli ani işitme kaybı protokolü olan hastalar steroid tedavi grubu (Grup A), steroid tedavisine ek olarak hiperbarik oksijen tedavisi olan hastalar steroid tedavi+HBO grubu (grup B), steroid tedavisine ek olarak ozon tedavisi olan hastalar steroid tedavi+ozon grubu (grup C) olarak ayrıldı. Steroid tedavi grubunda 63 hasta, steroid tedavi+HBO grubunda 26 hasta, steroid tedavi+ozon grubunda 17 hasta yer aldı. AİK?lı 3 grubun tedavi öncesi ve sonrasında 500, 1000, 2000, 4000 Hz frekansındaki saf ses ortalaması (PTA) alınarak hesaplandı ve tedavi sonuçları Siegel kriterleri kullanılarak değerlendirildi. 15 dB üzeri PTA kazancı sağlanması tedaviye yanıt var; 15 dB?den daha az PTA kazancı sağlanması tedaviye yanıt yok olarak değerlendirildi. En yüksek tedaviye yanıt oranı steroid+ozon terapi grubunda (82,4%) saptandı. İkinci olarak steroid+HBO grubu (61,5%) ve üçüncü olarak oral steroid grubu (50,8%) takip etti. Steroid+ozon terapi grubu (Grup C) steroid grubuna (Grup A) göre tedaviye yanıtının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,019 olarak saptanmış ve istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir). Steroid tedavi grubu (Grup A) ile steroid tedavi+HBO grubu (Grup B) arasında anlamlı fark tespit edilememiştir (p<0,355). Steroid tedavi+HBO grubu (Grup B) ile Steroid tedavi+ozon terapi grubu (Grup C) karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır (p=1). Çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda steroid tedavisinin etkinliğinin düşük olduğu tespit edilmiş ve tedaviye hiperbarik oksijen tedavisi ya da ozon terapinin eklenmesinin tedavi başarısına anlamlı katkıları olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir

Summary:

The aim of this study is to present and compare the results of three therapeutic protocols used in our department for treatment of patients with sudden hearing loss. The effectiveness of steroid, hyperbaric oxygen therapy (HBOT) and ozone therapy was compared. The patients who had been undergone medical therapy in Akdeniz University Ear Nose Throat Department between January 2010- June 2012 with the diagnosis of sudden hearing loss were included in this study. The present study investigated 106 subjects with sudden hearing loss. 62 male, 44 female, (aged 17-81 years, mean age 50) were included into this study. Age, gender, laterality, degree of hearing loss and audiogram configurations were analyzed in this study. These patients were divided into three groups according to treatment regimens of sudden hearing loss. First group called Group A had oral steroid therapy, the second group called Group B had combination of oral steroid therapy and HBOT, the third group called Group C had combination of oral steroid therapy and ozone therapy. Oral steroid group (Group A) consisted of 63 patients, oral steroid + HBOT group (Group B) 26, oral steroid+ozone therapy group (Group C) 17cases. Treatment results were evaluated using the Siegel criteria. When mean gains in the frequencies 500, 1,000, 2,000 and 4,000 Hz above 15 dB were considered as response to therapy, i.e. changes in mean gains different from ?no response? according to Siegel criteria, the best response was in the oral steroid + ozone therapy group with 82,4%; the second best response was in oral steroid+HBO group with 61,5% followed by oral steroid group with 50,8%. The comperission of ratio of patients responding to therapy; group C was statistically significantly better than group A (p=0,019) No difference was found between A and B groups (p<0,355) and between B and C groups (p=1). The effectiveness of steroid therapy in patients with profound hearing loss was found signifiicantly low. The addition of either ozone therapy or hyperbaric oxygen therapy were found statistically beneficial to the success of treatment