Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Anilin ve oligoanilinlerle iletken modifiye ketonik reçineler sentezi

Synthesis of conductive ketonic resins modified with aniline and oligoanilines

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166330 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ketonik reçineler a-hidrojeni içeren ketonlar ve formaldehit gibi reaktif aldehitlerin reaksiyonundan elde edilir. En çok kullanılan ketonik reçineler siklohekzanon- formaldehit, asetofenon-formaldehit, metil etil keton-formaldehit gibi termoplastik reçinelerdir. Ticari bakımdan ilgi gören reçineler, çoğunlukla düşük molekül ağırlıklı, kolayca ufalanabilen katı termoplastiklerdir. Tek başlarına kullanılamazlar. Çoğu kez nitro selüloz, alkid reçinesi gibi diğer polimerik maddelerle karıştırılarak yüzey kaplama sanayinde kullanılır. Kullanım alanı olarak yüzey kaplamadan başka, vernik, mürekkep, tekstil, kağıt sektörleri en önemli alanlar olarak söylenebilir. Ayrıca çeşitli alanlarda ketonik reçine kullanımı ile yapışmayı artırıcı, parlaklık verici ve ışığa dayanımı artırıcı özelliklerinin gelişmesini sağlar. Son yıllarda ketonik reçinelerin polipirol ve polikarbazol ile kopolimerleri sentezlenerek çözünür ve iletken malzemeler elde. edilmiştir. Bu çalışmada siklohekzanon, anilin, N,N'-difenil -1,4- fenilen daiminin formaldehitle bazik ortamda reçinesi ve siklohekzanon formaldehit reçinesi üretim esnasında ortama anilin ve 4-aminodifenil amin, N,N'-difenil -1,4- fenilen daimin, 4-vinil anilin eklenerek yeni iletken özellikli reçineler sentezlenmiştir. Ayrıca termoset reçine olan üre formaldehit reçinesi de anilin ile modifıye edilmiştir. Reçinelerin iletkenlik değerlerine 4 nokta prob yöntemi ile bakılmıştır ve 10"3 - 10"5 S/cm arasında iletkenlik değerleri bulunmuştur. Bu reçinelerin floresans özellik göstericeği de düşünülmektedir bu nedenle floresans spektrumları da ölçülerek floresans özellikleri araştırılacaktır. Reçinelerin FTIR ve NMR spektrumları, çözünürlük özellikleri, GPC kromotogramları ve DSC ölçümleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. vııı

Summary:

SUMMARY Ketonic resins are prepared by reacting ketones containing a-hydrogen with reactive aldehydes such as formaldehyde. The most used ketonic resins are thermoplastic cyclohexanone-formaldehyde, acetophenone-formaldehyde, methyl ethyl ketone formaldehyde-formaldehyde resins. Ketonic resins have been used commercially, these resins are generally low molecular weight solid materials and they can be processed easily they are often mixed with cellulose nitrate and alkyd resins for surface coating applications. Ketonic resins are mainly used in surface coatings, varnishes, inks, textile and paper industries. Besides, ketone polymers give better adhesive properties, gioss and light stability to parent polymers. Recently, both conductive and soluble copolymers of ketonic resins with polypyrrole and polycarbazole were synthesized. In this study, during the preparation of ketonic resin in the presence of basic catalyst from ketones such as cyclohexanone and formaldehyde, aniline, oligoaniline such as 4-aminodiphenyl amine and N,N'- diphenyl-1,4-phenylene diamine were added and new conductive resins were produced. Fluoresans spectra of this resins will be investigated. FTIR, and NMR spectrum, solubilities in organic solvents, GPC and DCS of the modified resin have been determined. IX