Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı / Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Anjiyogenez ile ilgili Trombospondin-1, HIF-1α ve CA9 moleküllerinin böbrek kanserli hastalarda araştırılması

Investigation of angiogenesis related genes TSP-1, HIF-1α and CA9 in patients with renal cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tümörlerin büyümesinde ve metastazında önemli role sahip olan tümör anjiyogenezi, pro ve antianjiyogenik etmenler tarafından kontrol edilmektedir. Bu etmenler doğrudan ya da dolaylı olarak HIF-1? (Hipoksi ile indüklenen etmen) tarafından düzenlenir. CA9 (Karbonik Anhidraz9), düşük oksijen varlığında HIF-1? aracılığıyla düzenlenen bir zargeçen hücre yüzey proteini, TSP (Trombospondin)-1 ise potansiyel anjiyogenez baskılayıcısıdır. Bu nedenle bizim çalışmamızda anjiyogenez ile ilgili olan TSP-1, HIF-1? ve CA9' un nicel gen ifade düzeyleri incelenmiştir. Aynı zamanda TSP-1, HIF-1? ve CA9 genlerinin ürünleri olan proteinlerin miktarları tayin edilmiştir. HIF-1? ve CA9 gen ifade düzeyleri arasında beklendiği gibi anlamlı korelasyon gözlenmektedir (p=0,029). Tümör doku örneklerinde HIF-1? gen ifadesinin anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p=0,017). HIF-1? protein düzeyleri tümörde normal dokuya göre anlamlı derecede yüksektir (p=0,035). Çalışmamızda tümör örneklerinde, hem CA9 gen ifadesi hem de protein düzeyi anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). CA9 gen ifadesi ve grad arasında zıt yönde bir ilişki vardır(p=0,010). Normal dokudaki TSP-1 gen ifadesi (p=0,026) ve protein düzeyi (p=0,001) tümör dokusuna oranla anlamlı derecede yüksektir. Sonuçlarımız çalıştığımız üç parametrenin (CA9, HIF-1? ve TSP-1) böbrek kanserinin oluşum ve seyri ile yakından ilgili olabileceğini göstermekte olup hastalığın takibi açısından da uygun belirleyiciler olabileceklerini ortaya koymaktadır.

Summary:

Tumor angiogenesis, a major requirement for tumor outgrowth and metastasis, is regulated by pro- and antiangiogenic factors. These factors are regulated directly or indirectly by HIF (Hypoxia Inducible Factor)-1?. The transmembrane CA (Carbonic anhydrase) 9 cell surface protein, is mediated by HIF-1? under hypoxic conditions. TSP (Thrombospondin)-1 is a potent inhibitor of angiogenesis. In our study quantitative expression levels of angiogenesis related genes HIF-1?, TSP-1, CA9 were investigated. Protein levels of CA9, HIF-1? and TSP-1 were also determined. HIF-1? gene expression level was significantly higher in tumor tissues (p=0.017). A positive correlation was detected between HIF-1? and CA9 gene expression in neoplastic tissue samples (p=0.029). HIF-1 protein levels were significantly higher in tumor tissue compared to normal kidney tissue (p=0.03). In our study both expression and proteins level of CA9 were significantly higher in tumor tissues (p<0.001). There was a negative correlation between CA9 gene expression and grade (p=0.010). TSP-1 gene expression and protein levels were significantly higher in normal tissue compared to tumor tissue (p=0.026, p=0.001,respectively). Our findings are consistent with the fact that HIF-1?, CA9 and TSP-1 gene products are involved in the tumorigenesis and pathogenesis of renal cell cancer.