Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Ankara-Eskişehir yeni demiryolu hattı alt yapısının değerlendirilmesi

The evaluation of earthworks of Ankara-Eskişehir new railway

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166371 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ANKARA - ESKİŞEHİR YENİ DEMİRYOLU HATTI ALT YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Ülke içi ulaşımda ulaşım talebinin en yoğun olduğu bir kesimde, daha güvenli, ekonomik ve daha az dışa bağımlı bir taşımacılık olan demiryolu taşımacılığının payının arttırılması amacı ile mevcut Ankara-İstanbul demiryolu hattının, iyileştirilerek yüksek taşıma kapasiteli çift hatlı bir sisteme dönüştürülmesi çalışmaları çerçevesinde 2000 yılında İnönü (Eskişehir) - Esenkent (Ankara) kesimi için yapım ihalesi gerçekleştirilmiş, yapım işlerini ALARKO/OHL/G&O Ortak girişimi üstlenmiştir. Bu tez çalışmasında, bu projeye ait geçki projelendirme ve alt yapı işleri yapım kriterlerini tanımlıyor olmakla birlikte bu projede kullanılan farklı standartların karşılaştırması yapılmaktadır. TCDD Demiryolu alt yapı şartnamesi alt yapı işleri yapım esasları Kara yolları Yollar Fenni Şartnamesi'ne göre hazırlanmıştır. Yollar fenni şartnamesine göre demiryolu inşaatı yapılması beraberinde bazı zorluklar ve karışıklıklar getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğunun benimsediği UIC ( Uluslararası Demiryolları Birliği ) 719-R sayılı şartnamesinde demiryollarında kullanılacak altyapı işleri esasları bulunmaktadır. Bu iki şartnamenin detaylı karşılaştırmasının yapılarak karışıklıklara engel olmak bu tezin hedeflerindendir. Hat geometrisi kriterleri Bölüm 2' de verilmektedir. Hat geometrisi kriterlerinin belirlenmesi ile hattın karakteristiği ortaya çıkartılması hedeflenmiş, bu sayede yapılacak değerlendirmelerin tutarlı olmasına çalışılmıştır. Bölüm 3'te proje geçki araştırmaları sırasında yapılan çalışmalar, geçki alternatiflerinin ekonomik ve sosyal değerlendirmesi yapılarak geçki hakkında bilgi verilmek istenmiştir. Ek-IA ve Ek-İB'de projenin nihai geçkisi gösterilmiştir. Kesin geçkinin tespitinden sonra hattın geçtiği bölgelerde yapılan jeolojik ve jeoteknik incelemeler ve değerlendirmesi Bölüm 4'te yapılmıştır. Bu bölümde jeolojik incelemelere derinlemesine girilmemiştir. Genel olarak elde edilen sonuçlardan bahsedilerek geçilmiştir. Demiryolu altyapısı ile ilgili teknik şartnameler incelenerek bu projede kullanılan toprak işleri yapım esasları karşılaştırmalı olarak Bölüm 5'te verilmiştir. Toprak işleri ile ilgili tüm konular sırası ile ele alınarak şartnameler arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölüm 6 de ise geçkinin deprem yönünden incelemesi yapılmıştır. ıx

Summary:

THE EVALUATION OF EARTHWORKS OF ANKARA - ESKİŞEHİR NEW RAILWAY SUMMARY On the section where the transportation demand is so high, improve the rate of the railway transportation so avoid the use transportation that is needed out supply and also have more economic and safety way for way between Ankara and Istanbul the tender was done for between Ankara and Eskişehir on 2000. the tender was taken by ALARKO/OHL/G&O Joint venture. This thesis tries describing this project alignment design and soil works, earthworks of this project infrastructure; also comparing the criteria of soil works of railways specifications. The TCDD infrastructure specification is issued by regarding the KGM Road Infrastructure Specification. The constriction of railway track bed with road specification is taking some difficulties and confusing. The standard U1C (International Railway Society) 719-R which is accepted by all European countries has all specifications for infrastructure of railway constriction. The aim of this thesis is to avoid the confusing by comparing this two specification. The track geometric criteria are given in Section 2. The aim of definite the track geometric criteria are to find out the track characteristics. So this will help to make better evaluate. On section 3 track surveying and economical and social evaluation of track alternatives has been given. Appendix 1 A and IB has last track drawings. After track surveying geotechnical and geologic investigations on the area where track is laid are summarized in section 4. In this section there is not given deeply information only general lay out has been given. The technical specifications about railway infrastructure are evaluated and given in section 5. All items for infrastructure execute has been handled and tried to find out differences between the specifications. In section 6 the earthquake investigation has been done.