Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan antrenörlerin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesi

Determine the emotional intelli̇gence level of the trainers working in Ankara provincial directorate of youth and sports

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Duygusal zeka kişinin sosyal hayattaki başarısını ve insanlar ile olan ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Duygusal zekası yüksek olan bireylerin çevreleri ile etkileşimlerinin daha yüksek olduğu karşıdakilerinin duygularını daha iyi anlayabildikleri bilinmektedir. Antrenörlük mesleği sporcular ile direk iletişimi içermektedir. Başarılı antrenörlerin ortak özellikleri sporcular ve çevresinin duygularını anlayan ve kendi duygularını karşısındaki aktarabilme becerisine sahip olmalarıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi ve antrenörlerin duygusal zekâ düzeyleri ile demografik bilgileri arasında bir değişim olup olmadığının tespit edilmesidir. Tarama modeli kullanılan bu çalışmada, çalışmanın evrenini 2016 Yılında Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 201 antrenörden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak: demografik bilgilerin toplanması amacı ile demografik bilgi formu ve duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amacı ile Petrides ve Furnham (200,2001) tarafından geliştirilen ve Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından Türkçe çevirisi yaptırılarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması gerçekleştirilen "Duygusal Zekâ Özellik Ölçeği Kısa Formu" kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizinin gerçekleştirilmesi amacı ile SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Antrenörlerin duygusal zekâ düzeyleri ve demografik bilgilerinin betimsel olarak değerlendirilmesi amacı ile ölçekte elde edilen puanların aritmetik ortalamaları, yüzdesel frekansları ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca demografik bilgilerden yer alan değişkenlere göre duygusal zekâ düzeyleri arasında bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis H testleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda GHSİM çalışan antrenörlerin duygusal zekâ düzeylerinin orta seviyede yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan antrenörlerin mesleki deneyim değişkenine göre duygusal zekâ düzeyleri arasında bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Summary:

Emotional intelligence significantly affects a person's success in life and his relationships with people. Individuals with high emotional intelligence are better able to understand their emotions better than others whose communication with their surroundings is higher. Coaching has direct communication with professional athletes. The common traits of successful coaches are to understand the emotions of the athletes and their surroundings and to have the ability to communicate their emotions In this study, it was aimed to determine the emotional intelligence levels of the trainers working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports Services and to determine whether there is a change between the emotional intelligence levels of the coaches and the demographic information. The screening model was used in this study and the universe of study consisted of 201 trainees who worked in Ankara Youth and Sports Services Provincial Directorate in 2016. In data collection, Trait Emotional Intelligence Scale- Short Form (TEIS-SF), developed by Petrides and Furnham (2000, 2001) and the reliability and validity of the Turkish version of which were measured by Deniz, Özer and Işık (2013). The demographic profile of the coach, was collected by demographic questionnaire developed by the researchers. Data were analyzed statistically using the SPSS 23.0 package program. The arithmetic mean, percent frequencies and standard deviation of scores obtained on the scale were used in the descriptive evaluation of emotional intelligence levels and demographic information of Coaches. In addition, Mann Whitney-U and Kruskal Wallis H tests were performed to determine whether there was a difference between emotional intelligence levels according to demographic variables. As a result of this study, the emotional intelligence levels of the trainees working in GHSIM were found to be in the middle level. It was also found that there was a difference between the level of emotional intelligence and the level of professional experience of the coaches participating in the study.