Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Ankara, kıl ve kilis ırkı keçilerde leptin geni 2. ekzon ve 2. intronda bulunan polimorfizmlerin belirlenmesi

Identification of polymorphisms in ankara, kil and kilis breed goats leptin gene exon 2 and intron 2

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sığır ve domuz gibi çiftlik hayvanlarında yapılan çalışmalar leptin geninin (LEP) karkas et kalitesi, süt verimi ve içeriği, üreme ile yem tüketimi gibi ekonomik parametreler ile ilişkisinin olduğu göstermiştir. Koyun ve özellikle keçi leptin genine ait çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, Anadolu'da yaygın olarak beslenen Kıl, Kilis ve Ankara keçilerinde LEP geni 2. ekzon ve 2. introna ait hedef bölgelerde nükleotid dizi analizi ile ülkemize ait keçilerin genetik yapılarının ortaya çıkarılması amaç edinilmiştir. Çalışmada bu amaçla her bir ırka ait 50'er adet DNA örneğinde çalışılmış olmasına rağmen keçi ırkına ve hedef bölgeye bağlı olarak değişmek üzere daha az sayıda örnekte pozitif sonuç elde edilmiştir. Her üç ırkta yapılan dizin analizi sonuçlarına göre hem 2. ekzonda hem de 2. intronda en yüksek haplotip sayısı ile nükleotid ve haplotip çeşitliliğine Kıl keçisi ırkında rastlanmıştır. Ankara keçisi ırkında hem 2. ekzon hem de 2. intronda sadece 1 adet haplotip bulunmuş iken Ankara keçisini oluşturan bireyler arasında herhangi bir nükleotid çeşitliliği bulunamamıştır. Sonuç olarak, LEP geni için analizi yapılan bölgeler dikkate alındığında Anadolu'da yetiştirilen keçi ırklarından en yüksek genetik çeşitliliğe sahip olan ırkın Kıl keçisi olduğu görülmüştür. Keçilerde LEP geni üzerine ileride yapılacak çalışmalarda örnek sayısı ve analizi yapılan bölgelerin baz büyüklüğü artırılmasının genin yapısının anlaşılmasında daha yaralı bilgilerin elde edilmesini sağlayacağı ileri sürülebilir. Anahtar Kelimeler: Leptin geni, Dizin analizi, Anadolu Keçi ırkları, 2. Ekzon, 2. İntron

Summary:

Studies done on farm animals like cattle and pig have shown that there has been a relationship between leptin gene (LEP) and carcass meat quality, milk efficiency and content, and economic parameters such as reproduction and food consumption. There has been scarce research related to leptin gene of sheep and especially goat. This study aims to reveal the genetic structures of goats living in Turkey through nucleotid sequence analysis in targeted zones of LEP gene Exon 2 and Intron 2 of Kıl, Kilis and Ankara goats which are commonly fed in Anatolia. Although, in this study, 50 pieces of DNA samples were examined for each breed, only few samples showed positive results related to goat breed and based on change over target region. According to the sequence analysis results of each three breeds, Kıl goat breed have the highest haplotype number with nucleotid and haplotype diversity both in exon 2 and intron 2. There was only 1 piece of haplotype found in both exon 2 and intron 2 of Ankara goat breed. There was no nucleotype diversity found in individuals beloging to Ankara goat breed. Taking the zones analyzed for LEP gene into consideration, it is seen that Kıl goat breed has the highest genetic variety among other goat breeds fed in Anatolia. Future studies upon the LEP gene in goats, should take into account increase of the sample size and modulus of base in order to obtain more useful information to better understand the gene structure. Keywords: Leptin gene, Sequence analysis, Anatolia Goat breeds, Exon 2, Intron 2