Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankilozan spondilitlerin klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi,HLA-B27 doku grubu ve alellerinin HLA-B27(+) sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142440 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

52 ÖZET Amaç: Bu çalışma Ankilozan spondilitin (AS), klinik, laboratuar bulgularım değerlendirmek ve HLAB27 pozitiflik oranını ve HLA-B27'nin alt gruplarını belirlemek ve HLA-B27(+) sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı polikliniğinde yenilenmiş New York kriterlerine göre AS olarak sınıflandırılan 112 hasta alındı. Hastaların demografik, klinik ve laboratuar bulguları önceden hazırlanmış protokole göre değerlendirildi, HLA-B27 ve alellerine bakıldı ve HLA-B27(+) 55 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 72'si erkek, 40'ı kadındı. Yakınmaların ortalama başlangıç yaşı 23 'tu. Kadın ve erkek hastalar karşılaştırıldığında, kadınlarda, periferik artrit, alt ekstremite artriti, üst ekstremite artriti, el bileği artriti, ayak bileği artriti, MKF artriti, sabah tutukluğu ve aile hikayesi, erkeklerde, oksiput-duvar mesafesi, el yer mesafesi, omurga lateral fleksiyonu ve rotasyonunun kısıtlanması anlamlı derecede sıktı. Juvenil başlangıçh hastalar (27, %24.1), erişkin başlangıçh hastalarla karşılaştırıldığında sadece akut anterior üveit (AAÜ), erişkin başlangıçh hastalarda anlamlı şekilde sıktı. Bu çalışmada inflamatuar karakterli bel ağrısı (İBA), kalça ağrısı ile birlikte en sık karşılaşılan yakınmaydı. AS ve SpA'larm diğer tipik özelliklerinden olan entezite bağlı ağrı hastaların yaklaşık olarak %77.7'sinin yakınmaları arasındaydı. En sık olarak topuk ağrısı izlenmekteydi ve hastaların %52.7'sinde vardı. Hastaların yaklaşık yansında periferik artrit izlendi. Kalça artriti hastaların %67, omuz artriti %20.5 hastada görüldü. Hastaların üçte birinde ise diz artriti görüldü. Diz artriti, kalça artritinden sonra en sık rastlanan ikinci artritti. Küçük eklem tutulumu hastaların %20' sinde, daktilit %14.3'ünde izlendi. Üst ekstremite artriti hastaların %17'sinde görüldü. Artrit %40.2 hastada mono/oligoartritti ve %17'sinde simetrikti. AAÜ hastaların %25'inde, biyopsi ile kanıtlanmış AA amiloidoz 3 hastada, IgA nefropatisi 1 hastada görüldü. Aile hikayesi hastaların 21 'inde (%18.7) mevcuttu: AS 14 (%12.5), üveit 5, Behçet hastalığı 3, ailevi Akdeniz ateşi 1 hasta. ESSG ve Amor kriterlerine göre sırasıyla %97.3 ve %92.9 hasta spondilartrit olarak sınıflandınlabildi. Hastaların %64.9'una hastalık modifiye edici ilaç (DMARD) önerilmişti. En çok en çok reçete edilen DMARD sulfasalazin idi. Dört hasta53 biyolojik ajan (infliksimab) kullanmaktaydı. HLAB-27(+)'liği 79 (%70.5) hastada saptandı HLAB-27(+) ve (-) hastalar karşılaştınldığında klinik ve laboratuar bulguları arasında, HLA- B27(+) hastalarda hastalık başlangıcı ile tanı arasındaki sürenin uzun ve AAÜ'nün sık olması dışında anlamlı bir fark bulunmadı. HLAB-27(+) hastalar arasında kadın ve erkekler ve HLAB-27(-) hastalar arasında kadın ve erkekler karşılaştınldığında HLA-B27(+) kadınlarda HLAB-27(+) erkeklere göre el bileği, MKF ve üst ekstremite artriti ile aile hikayesi, HLAB- 27(+) erkeklerde ise HLA-B27(+) kadınlara göre kalça artriti, oksiput-duvar mesafesi, el yer mesafesi ile omurga lateral fleksiyon kısıtlanması, HLAB27(-) kadınlarda HLAB-27(-) erkeklere göre periferik artrit, simetrik artrit, ayak bileği artriti ve sedimentasyon yüksekliği anlamlı derecede sıktı. HLAB27(+) ve (-) kadınlar ile HLAB27(+) ve (-) erkekler karşılaştınldığında, HLAB27(-) kadınlarda HLAB27(+) kadınlara göre simetrik artrit, HLAB27(+) erkeklerde HLAB27(-) erkeklere göre AAÜ anlamlı derecede sık görüldü. HLA- B27 alt gruplanndan HLA-B*2705 54 (%65.1), HLA-B*2702 20 (%20), HLA-B*2707 5 (%6) ve HLA-B*2711, HLA-B*2713, HLA-B*2715, HLA-B*2723 birer hastada görüldü. HLA-B27(+) sağlıkh kontroller ve hastalar arasında en sık bulunan alellerden HLA-B*2705 ve HLA-B*2702 sıklığında anlamlı bir fark bulunmadı. BonFerroni yöntemine göre düzeltildiğinde HLA-B*2701 istatistiksel olarak anlamlıhğını korurken HLA-B*2708 ve HLA~B*2707 istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ülkemizde rastlanan AS ile ilişkili HLA-B27 aletlerinin AS oluşumuna, hastalığın belirli özelliklerine yatkınlık açısından farklı bir risk yaratmadığı görüldü. Sonuçlar: Bu çalışmadaki hastalann klinik ve laboratuar bulgulan bir çok açıdan dünya literatürü ile uyumlu idi. HLA-B27'nin %70 hastada saptanması beklenenden düşük, en sık rastlanan iki alel HLA~B*2705 %65.1 ve HLA-B*2702 %24.1 oranında bulunması ise literatürle uyumlu idi. HLA-B27(+) hastalar ve sağlıklı kontrollerle karşılaştınldığında sadece HLA-B*2701 kontrollerde anlamlı şekilde sıktı. HLA-B27 ve alelleri HLA-B27 (-) hastalar ile karşılaştınldığında sadece AAÜ ile HLA-27 ve alelleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Türkiye'de AS ile ilişkili alel dağılımı literatür ile uyumludur ancak HLA-B27'nin beklenenden düşük bulunması Türkiye'de AS'nin ortaya çıkışında ve kliniğindeki değişikliklerin HLA-B27 dışı genetik ve farklı çevresel faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu bulgular ışığında ülkemizde sık rastlanan ailevi Akdeniz ateşi ve spondilartrit spektrumundaki yeri tartışmalı Behçet hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen ailevi Akdeniz ateşi gen mutasyonlan ile HLA-B5 ve alellerinin araştınlması bu hastalann daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: