Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ankilozan spondilitte fizik tedavinin fonksiyonel indeksler ve yaşam kalitesi üzerine etkileri

Efficacy of physical therapy agentson functional indices and quality of life in ankylosing spondylitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

SONUÇ VE ÖZET Çalışmaya bel, sırt, boyun ağrısı ve hareket kısıtlılığı olan 30 aktif dönemdeki AS hasta alındı. Olguların 23 'ü erkek 7'si kadındı. Yaş ortalamaları 36 ve 39 idi. Tam; Modifiye New York, Amor ve ESSG ( Europian spondyloarthropaty study group) kriterlerine göre konuldu. Fizik muayenelerinde lomber bölgenin tüm yönlerdeki hareket açıklığı değerlendirildi. Kantitatif ölçüm parametreleri olarak; modifiye schober testi, dorsal schober, parmak ucu- zemin mesafesi, göğüs ekspansiyonu, çene-sternum mesafesi, occiput duvar mesafesi kullanıldı. Hastaların ağrı şiddeti VAS ile, fonksiyonel durum BASFI ve HAQ indeksi ile, hastalık akti vitesi BASDAI ile, yaşam kalitesi SF-36 ve Nottingham sağlık profili ölçekleri ile, emosyonel durum Beck depresyon skalası ile tedavi öncesi ve sonrası 2. ve 4. hafta takip edilerek karşılaştırıldı. Alınan 30 hasta randomize olarak medikal tedavi + egzersiz + fizik tedavi ajanları ve medikal tedavi + egzersiz tedavisi uygulaması olmak üzere iki gruba ayrıldı. Birinci grubu FT (fizik tedavi grubu), ikincisini MT(medikal tedavi grubu) olarak adlandırıldı. Tüm AS'li hastalara hastalık anlatıldı. Günlük yaşam aktiviteleri ve mesleki olarak dikkat edilmesi gereken konular hasta eğitimi şeklinde hastaya anlatıldı, gösterildi ve uygulatıldı. Fizik tedavi grubunda hastalara yüzeyel ısıtıcı olarak infraruj 30 dk., derin ısıtıcı olarak ultrason 10-20 dk. 1.5 watt/cm2 ağrılı spinal kolona, paravertebral kaslara uygulandı. Fizik tedavi modaliteleri 20 seans uygulandı. Her gruba medikal tedavi olarak Sulfasalazın tb 2x2, İndometasin 75 mg tb 1x1 (akşam) verildi. Her gruptaki egzersiz programında standart AS egzersizleri (solunum, postur, pektoral, hamstring, iliopsoas germe, sırt ekstansörleri güçlendirme egzersizleri) hastaya öğretilerek günde 1 kez, 30 dk. uygulanması sağlandı. Hastalar haftada 1 gün gelerek egzersizleri kontrol edildi. 75Fizik tedavi grubunda tedavi sonrası kısa dönem de ağrı (gece, istirahat ve hareket ağrısı), sabah tutukluğu, metroloji parametreleri, fonksiyonel ve hastalık akti vitesi indekslerinde istatistiksel anlamlı fark saptandı. Medikal tedavi grubunda ağrı ve metroloji parametrelerindeki anlamlı farklılık mevcut iken fonksiyonel ve hastalık aktivitesi indeksleri için anlamlı farklılık saptanmadı. Yaşam kalitesi ölçekleri ve depresyon skalasının tedavi öncesi ve sonrası değerlerinde fizik tedavi grubunda anlamlı farklılık mevcut iken, medikal tedavi grubunda gerek yaşam kalitesi gerek emosyonel durumda fark saptanmadı. Sonuç olarak AS'li hastalarda FT ajanlarının medikal ve egzersiz tedavisine eklenmesi ağrı skorları üzerine olumlu etki yapmakta, fonksiyonel indekslerde, yaşam kalitesi ve depresyon skorlarında düzelme olmaktadır. 76 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: