Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ankilozan spondilitte göğüs genişlemesi ölçmenin önemi

The importance of chest expansion measurement in ankylosing spondilitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129939 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Normal göğüs genişlemesi (GG) yaş ve cinsiyetle farklılık göstermesine rağmen 5 cm veya üstüdür. AS tanısı için 2.5 cm'den az GG'si tipik kabul edilir. Çalışmamızda ABD'li ve Avrupa'lı romatologa fizik muayenelerinde GG'yi hangi sıklıkla kullandıklarını e-posta ile sorduk. Ankilozan spondilitli (AS) hastalarda GG ölçmenin duyarlılığını ve özgüllüğünü araştırdık. GG ölçmenin gözlemci içi değişkenliğine, gözlemciler arası uyumuna, sabah sertliğinden, yaş, cinsiyet, BMI, vital kapasite ve hastalık aktivitesinden nasıl etkilendiğine, gün içinde ve farklı zamanda değişiklik olup olmadığına baktık. Hastalar ve Yöntem: Tesadüfi seçtiğimiz 300 ABD'H ve Avrupalı romatologa fizik muayenelerinde GG'ni hangi sıklıkla kullandıklarını sorduk. Çalışmamıza 30 AS, 36 RA, 31 SLE tanılı hasta ve 76 sağlıklı hastane çalışanı alındı. GG ölçümleri iki ayrı doktor tarafından yapıldı. Ölçümler; sabah ve öğleden sonra olmak üzere aynı gün içinde 2 kez ve bir hafta sonra yine sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 kez yapıldı. Sonuçlar: Romatologların ancak 3'ü (%4) GG ölçümünü her hastasında, 72'si ise (%87) ancak AS kuşkusu olan hastalarda uyguluyordu. GG değerleri 2.5 cm veya daha düşük alındığında GG' nin AS tanısı için duyarlılığı 7/30 (%23), özgüllüğü ise 135/143 (%94) idi. GG ölçümü açısından, sadece AS ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı bir fark bulundu. İki gözlemci arasında ve gözlemci içi uyumda %77 oranında tutarlılık bulundu. Artan yaşla beraber göğüs ekspansiyonunda anlamlı bir azalma görüldü. Hastalıklı gruplarda cinsiyet ve GG değerleri arasında bir ilişki saptanmadı. GG ölçümü AS tanı kriterlerinden olan sabah tutukluğundan etkilenmedi. AS'li grupta GG ölçümü ile vital kapasite arasında belirgin bir korelasyon saptandı. BMI ile GG değerleri arasında ilişki bulunmadı. GG ölçümlerinin hastalık süresinden ve hastalık aktivitesinden etkilenmediği görüldü. Sonuç: Romatologlar romatoloji pratikleri sırasında GG ölçümünü sadece AS şüphesi olan hastalarında uyguluyorlar. AS'li hastalarda GG ölçümünün duyarlılığı düşük, özgüllüğü ise yüksekti. AS tanı kriterleri içinde yer alan GG ölçümü AS tanısında ancak diğer klinik bulgular ve sakroiliit varlığında değerli olabilir. 15

Summary:

SUMMARY The Importance of Chest Expansion measurement in Ankylosing Spondylitis Objective: Normal chest wall expansion (CE) value varies according to age and sex but is usually 5 cm. or above. CE value under 2.5 cm. is considered typical for ankylosing spondylitis (AS). In this study, we asked with e-mail to rheumotologists both from U.S.A and Europe with which frequency they used CE measurement in the physical examinations they performed daily. We also searched the specifity and sensitivity of CE measurement in patients with AS. We evaluated if there were any differences in the measurement of CE among the observers or within the observer himself. In addition, we searched to see if morning stiffness, age, sex, BMI, vital capacity and disease activity affected CE and whether it showed changes in daily measurements or measurements made at other times. Patients and Method:We asked 300 rheumotologists randomly chosen, both from U.S.A and Europe with which frequency they used CE in their physical examinations. 30 AS, 36 RA, 31 SLE patients and 76 healthy hospital workers enrolled in this study. CE measurements were made by two different doctors. Measurements were made twice a day, one in the morning and one in the afternoon. The following week on the same day, these measurements were repeated, again in the morning and in the aftemoon.making a total of four measurements. Results: Only 3 (%4) of the rheumotologists applied CE measurement in each patient, whereas 72 (%87) used this only in patients suspected to have AS. CE values of 2.5 cm. or below were 7/30 sensitive and 135/143 ( %94) specific for the diagnosis of AS. CE values showed a meaningful difference only between the AS patients and the healthy controls. There was a consistency rate of %77 between the observers and within the measurements each observer made himself. Chest walll expansion showed a meaningful decrease with the increase in age. In patients with the other diseases stated above, no correlation was observed between the sex and CE values. CE measurements were not affected by morning stiffnessi which is one of the diagnostic criteria for AS. In the group of patients with AS, an evident correlation existed between CE measurement and vital capacity; however BMI and 16CE showed no correlation at all. CE measurement was not affected by the duration of the disease and disease activity. Conclusion: In daily practice, rheumotologists apply CE measurement only in patients suspected to have AS. In patients with AS, CE measurement had a low sensitivity but a high specifity. CE measurement, which is one of the diagnostic criteria for AS can be valuable only in the presence of other clinical findings and sacroileitis. 17