Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Anlatı-sonrası bir varlık olarak film-zihin

A post-narratorial being film-mind

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 483042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, Daniel Frampton'ın film-zihin kavramının filmleri açıklamada ve yeni bir retorik geliştirmede sunduğu olanakları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında zaman, mekân, zihin ve bellek gibi çok temel kavramlar tanımlandıktan sonra, bu kavramların üzerinde yükselen ve onları kendi doğalarından kaynaklanan özellikleriyle yeniden yorumlayan anlatı, filmsel zaman ve filmsel mekân kavramları üzerinde durularak film-zihin kavramının konumu ve açtığı yeni perspektifler tartışılmaktadır. Film-zihin kavramının filmleri anlamaya dair sunduğu olanakların görünür kılınması amacıyla Inception / Başlangıç ve The Mirror / Ayna filmleri incelenmiştir. Çalışma film-zihnin önerdiği yeni retoriğin filmlere dair kavrayışı artıracağı savını test ederek filmleri anlamaya ve onlar üzerine yazmaya yönelik girişimlere film-zihin kavramı üzerinden katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Summary:

The aim of this research is to discuss the possibilities Daniel Frampton's film-mind concept in explaining movies and developing a new rhetoric. Within the scope of this aim, after defining very basic concepts such as time, space, mind and memory, new perspectives of film-mind concept are discussed, focusing on the concepts of narrative, film time and film space, which rise above these concepts and reinterpret them with the features originating from their nature. Inception/Başlangıç and The Mirror /Ayna films have been analysed in order to make the possibilities of the film-mind concept to understand the films visible. The study aims to contribute to the initiative to understand and write films through the concept of film-mind by testing the argument that the new rhetoric proposed by the film-mind will increase the conception of the film.