Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Anne-babası boşanmış ergenlerle, anne-babası boşanmamış ergenlerin benlik imgelerinin karşılaştırılması

The Comparison of the personality images of adolecents with divorced parents and adolescents with undivorced parents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104987 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada "Anne-Babası Boşanmış Ergenlerin Benlik imgesi ile Anne- Babası Boşanmamış Ergenlerin Benlik İmgesi arasında bir fark var mı?'1 sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla İstanbul ilinde ikamet eden ve aynı meslek lisesinde eğitim- öğrenim gören lise öğrencilerinden araştırmaya gönüllü katılan 85'i anne- babası boşanmış, 85'i anne-babası boşanmamış olmak üzere 170 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Örneklem grubunun 100 kişisi kız öğrencilerden oluşmuştur. Bu kız öğrencilerden 68'i anne-babası boşanmış, 32'si anne babası boşanmamışlır. Geri kalan 70 kişilik erkek öğrenci grubunun 17' sinin anne-babası boşanmış, geri kalan 53 kişinin ise anne-babası boşanmamışlır. Benlik imgesini ölçmek üzere "Offer Benlik İmgesi Ölçeği" ve bir de "Kişisel Bilgi Formu" örneklem grubuna birebir uygulanmıştır. Envanterler puanlandıktan sonra elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. İki gurubun ortalama puanları bulunmuş ve bu ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı "t" testi ile sulanmıştır. Araştırmada istatistiki işlemler olarak " Pearson Korelasyon Katsayısı", "Varyans Analizi", "Ki Kare Testi" ve "t" testi uygulanmıştır. Bu tekniklerle manidar (anlamlı) sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; anne-babanın eğitiminin, mesleğinin, madde kullanıp kullanmamasının, ekonomik durumunun ve ergenin kardeş sayısının benlik imgesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Anne-babası birlikte ergenlerin aile ilişkileri, cinsel tutumları, çevre uyumları, sosyal ilişkileri ve ruh sağlığı boyutlarındaki benlik imgesi anne-babası ayrı ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Buna karşılık anne-babası ayrı olan ergenlerin bireysel değerler, baş etme gücü, meslek ve eğitim hedefi boyutlarındaki benlik imgesi anne-babası birlikte olan ergenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Aile, Ergenlik, Benlik İmgesi, Boşanma, Kişilik. m i

Summary:

In this research an answer to the question; "Are there any differences between the personality images of adolescents with divorced parents and adolescents with undivorced parents?" is being searched. For this purpose, a sample group consisting of 170 persons, 85 of whom have divorced parents and 85 of whom have undivorced parents, all volunteers, all residing in Istanbul and all attaining the same training collage, has been formed. Of the sample group, 100 are female. Of these female students, 68 have divorced parents and 32 have undivorced parents. Of the male students totaling 70, 17 have divorced parents and 53 have undivorced parents. To measure the personality images, "Offer Personality Image Scale" and a "Personel Information Form" has been aplied to the sample group on a one-on-one basis. After the collection of the inventory, data has been analysed in SPSS package program. Average points for each group has been reached and these has been tested via "t" testto observe whether there are meaningful differences between, or not. In the research, "Pearson Corelation Coefficient", "Variant Analysis", "Ki Square Test" and "t" test are applied as statistical processes. Through these techniques meaningful conclusions are obtained. According to the conclusions obtained, it is established that education and occupation of the parents, use of substance, economical situation and number of siblings are influental on the personality image. Personality images concerning family relations, sexual behaviour, environ adaptation, social relations and mental health of the adolescents with undivorced parents have been found higher than the adolescents with divorced parents. Retrospectively, personality images concerning personal values, power to struggle and aim in educational and career of the adolescents with divorced parents have been found higher than the adolescents with undivorced parents. Key Words: Family, Adolescence, Personality Image, Divorce, Personality. IV