Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anne sütü kadmiyum düzeyinin çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi

The Evaluation of cadmium level in breast milk with the viewpoint of environmental health

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118097 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET Anne sütünün bileşimi ve yararlılığı ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen çevresel risk faktörlerinin anne sütü üzerine olan etkileriyle ilgili çalışmalar yeni ve az sayıdadır. Çevre yolu ile annenin ve bebeğinin maruz kaldığı kimyasal etkenlerin birisi de kadmiyumdur. Kadmiyuma çevresel yol ile maruz kalan annelerde toksikolojk açıdan bu çok riskli olup, yenidoğanın ilk maruz kaldığı kadmiyum kaynağı, anne sütü olabilir. Bu çerçevede planlanan çalışmamızda annelerin kolostrum süt örneklerindeki kadmiyum düzeylerini ölçerek bu metale maruziyet durumunu ve çevresel etkenlerle ilişkisini araştırmak, böylece annelere dolayısıyla topluma çevresel risk faktörleri konusunda bilgi sunarak onları aydınlatmak amaçlanmıştır. Çalışma anket uygulaması ve kimyasal analiz olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Kadmiyum konsantrasyonları yaşlan 15-44 arasında değişen ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında doğum yapmalarının üzerinden 48 saat geçmiş olan 215 anneden alınan kolostrum örneklerinde ICP-AES cihazı ile ölçülmüştür. Yüzyüze görüşme yöntemi yardımı ile de annelerin eğitim düzeyi, meslekleri, doğum yeri, yaşadığı yer, sigara kullanma alışkanlıkları, çevresel sigara dumanına maruz kalıp kalmadıkları, gibi kişisel bilgiler elde edilmiştir. 78Çalışmaya alınan annelerin yaş ortalaması 28.84+5.88 olup, yenidoğanların %50,2'sinin erkek, %49,8'nin kız olduğu görülmüştür. Pasif sigara içimi ile kolostrumdaki kadmiyum miktarları arasında ve diğer çevresel faktörlerle sütündeki kadmiyum düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sigara içen ve içmeyen annelerin sütünde bulunan ortalama kadmiyum düzeyleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark (p=0.0005) bulunmuştur. Kolostrum örneklerinde en düşük kadmiyum miktarı 0.012 ug/1, en yüksek değer ise 0.5 ug/1, ortalama değer de 0.12+0.091 ug/1 olarak bulunmuş ve aktif sigara içiminin kolostrumda bulunan kadmiyum düzeyi açısından önemle göz önünde bulundurulması gereken bir risk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır. 79

Summary:

7. ingilizce özet Though many investigations for the content and usefulness of human milk have been done so far, very few of studies about the effects of environmental risk factors on human milk have been done recently. One of the most important chemical agents to that mother and baby are environmentally exposed to is cadmium. Breastfeeding could be carry toxicologic risk in that mothers environmentally exposed to cadmium and human milk may be one of the first sources of this metal exposure for a newborn. Therefore in this study aimed to determine the cadmium levels in the colostrum samples obtained from mothers and to investigate the relationship of this metal with the environmental factors, and also to notice of mothers and population. about this subject. The study was performed in two stages as questionnaire and chemical analysis. Cadmium concentrations were measured in colostrum samples obtained from 215 mothers, between 15-44 years old, 48 hours after they gave a birth in Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Department of Obstetrics and Gynaecolgy by ICP- AES device. By face-to face interviews, personal information about their education level, professions, place of birth, residantia! places, smoking habits, environmental tobacco smoking status, etc., was obtained from mother. 80Mean age of the mothers in the study was 28,84±5,88 and 50,2 % of newborns were boy and 49,8 % of them were girl. There was no any relationship between passive smoking and levels of cadmium in colostrum, and no statistically meaningful results have been detected between breast mük content in cadmium and other environmental factors (p>0,05). The comparison of average cadmium levels in the milk of smoking and non-smoking mothers showed a statistically signifanct difference (p=0,0005). The minimum, maximum and average cadmium concentrations in colostrum samples were measured in 0, 012ug/L, 0,5ug/l, 0, 12±0, 09 lug/1, respectively, and it is concluded that active smoking should be taken into consideration as a risk factor for breastfeeding. 81