Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Anne sütü ve suni yolla beslenen koyunlarda oluşturulan pasteurella haemolytica enfeksiyonunda serum E vitamini ve malondialdehit düzeylerinin incelenmesi

The investigation of serum vitamin E and malondialdehyde levels in experimental pasteurella haemolytica infection fed artificially or with dam milk in sheep

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156905 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET Araştırmada doğum sonrası kolostrum ve anne sütü almış ve almamış olan koyunlarda deneysel olarak oluşturulan Pasteurella haemolytica enfeksiyonu sonrası serum malondialdehit ve E vitamini düzeylerindeki değişimleri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla doğumdan hemen sonra kolostrum ve anne sütü almış (n=10) ve annelerinden ayrılarak suni beslenmiş olan (n=10) 1 yaşında Sakız ırka koyunlar kullanılmıştır. Koyunlardan kontrol amacıyla deneme öncesi (0. gün) kan alındıktan sonra, Pasteurella haemolytica serotip Al susu intratrakeal olarak verilmiş, ve yeniden 1., 10. ve 22. günlerde kan örnekleri alınmıştır. 22. gündeki kan alımını takiben tüm hayvanlara antibiyotik tedavisine başlanmış ve tedaviye 1 hafta süre ile devam edilmiştir. Tedavinin 7. günü yeniden kan alınmıştır. Alınan kanlardan elde edilen serumlarda malondialdehit ve E vitamini analizleri yapılmıştır. Serum E vitamini düzeyleri kontrol grubunda (kuzuyken annelerini emen grup) bakteri inokulasyonundan sonraki 1. günde anlamlı ölçüde azalmış, 10. günde yükselmiş ve 22. günde yükselmeye devam etmiştir. Deneme grubunda (doğar doğmaz annelerinden ayrılan grup) serum E vitamini düzeyleri inokulasyon sonrası 1. günde anlamlı ölçüde düşmüş, 10. günde anlamlı ölçüde yükselmiş, daha sonra hep bu düzeylerde kalmıştır. înokulasyon öncesi kontrol grubunun serum E vitamini düzeyleri deneme grubundan daha yüksek iken, 10. ve 22. günlerde deneme grubununki daha yüksek bulunmuştur. Serum malondialdehit düzeyleri kontrol ve deneme gruplarında bakteri 37inokulasyonundan sonra giderek anlamlı ölçüde yükselmiş (p<0.05), tedavi sonrasında ise inokulasyon öncesi değerlere azalmıştır. Kontrol ve deneme grupları arasında hiçbir kan alma gününde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak, Pasteurella haemolytica enfeksiyonunun organizmadaki lipid peroksidasyonunu artırdığı gözlenmiştir. Doğum sonrası kolostrum ve anne sütü ile beslenen koyunlarda enfeksiyonun ilerlemesiyle saptanan daha düşük serum E vitamini düzeyleri, bu hayvanların savunma mekanizmalarının kolostrum ve anne sütü almayan koyunlarınkinden nisbeten daha güçlü olduğunu, serum malondialdehit düzeyleri bakımından 2 grup arasındaki farkların anlamlı olmayışı ise kolostrum ve anne sütü almayan hayvanlarda 1 yıllık zaman içerisinde enfeksiyonlara karşı bir direnç geliştiğini gösterebilir. 38

Summary:

7. SUMMARY The investigation of serum vitamin E and malondialdehyde levels in experimental Pasteurella haemolytica infection fed artificially or with dam milk in sheep The purpose of the study was to investigate the changes in serum malondialdehyde and vitamin E levels after experimental Pasteurella haemolytica infection in sheep suckling or non-suckling dams after birth. One-year-old Sakız sheep were fed colostrum and dam milk (n=10) or milk replacer (n=10) after birth. Pasteurella haemolytica serotype Al was inoculated intratracheally and the blood samples were taken from all sheep before inoculation and at 1st, 10th to 22nd days after inoculation. Antibiotic treatment was applied at the 22 day and the blood samples were also taken at 7th day of treatment. Malondialdehyde and vitamin E analyses were done in serum samples. Serum vitamin E levels significantly decreased at 1st day after bacterial inoculation in the control group (sheep suckling dams while they were lambs), rose at 10th day and continued to rise at 22nd day. Serum vitamin E levels significantly decreased at 1st day after inoculation in the experimental group (sheep separating from their dams after birth), significantly rose at 10th day and then remained in these levels. While serum vitamin E levels of the control group were higher than the experimental group before inoculation, the levels 39in the experimental group were higher than the control group at 10th and 22nd days. Serum malondialdehyde levels gradually significantly increased in the control and experimental groups after bacterial inoculation (p<0.05), and decreased to the pre-inoculation values after treatment. A significant difference was not between the control and experimental groups in any sampling day. In conclusion, it was observed that Pasteurella haemolytica infection increased lipid peroxidation in the organism. The lower serum vitamin E levels determined with advancing infection in sheep fed colostrum and dam milk after birth may show that the defense mechanisms of these animals were relatively more potent than of sheep fed artificially, and the insignificant differences between two groups for serum malondialdehyde levels may show that a resistance against infections developed in sheep fed artificially within one year time. 40