Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı / Sosyal Hizmet Bilim Dalı

Annelerin çocuklarına yönelik ihmal ve istismar davranışı: İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği

Mothers' neglect and abuse of their children: Istanbul Gaziosmanpasa Taksim Education and Research Hospital sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 458406 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, annelerin çocuklarına uyguladıkları şiddetin yaygınlığının, şiddet türlerinin, yöntemlerinin ve şiddet uygulamalarına neden olan bireysel, ailesel ve çevresel faktörlerin anlaşılması amacıyla yapılan kantitatif (niceliksel) bir çalışmadır. Aynı zamanda, şiddetin nedenlerini anlayabilmek üzere annelerin ruhsal durumu, geçmiş ve şimdiki şiddet yaşantısı ile çocuğa yönelik ihmal ve istismar potansiyelleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Araştırmaya İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 2016 yılı Ocak, Şubat veya Mart ayı içerisinde hizmet almış olan 100 anne gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket formu ve bu anket formuna ek olarak Dünya Sağlık Örgütünün genel ruh sağlığı taraması için geliştirmiş olduğu "Kendini Değerlendirme Ölçeği" ile veriler toplanmıştır. Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır ve veriler ilişkisel tarama yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ailedeki çocuk sayısı arttıkça ihmal davranışında artma oranın anlamlı olduğu ve babanın ev işlerine katkı sağladığında annenin çocuğa yönelik ihmal davranışında azalma oranının anlamlı olduğu bulunmuştur. Annelerin eğitim düzeyi arttıkça uyguladıkları şiddet davranışında azalma eğilimi olmak birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Bu araştırmaya göre, annelerin çocuklara yönelik düşük düzey duygusal şiddet (bağırmak/azarlamak, sevdiği bir şeyi yapmasını yasaklamak vb.) uygulama oranı diğer şiddet türlerinden daha yüksek bulunmuştur. Araştırmada annelerin travmatik olay yaşantısı ile çocuğuna yönelik ihmal davranışı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Annenin Kötü Muamelesi, Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı

Summary:

This quantitative research aimed to investigate the prevalence of maternal violence as well as the different types of violence, and the individual, familial and environmental factors that lead to maternal child maltreatment. Additionally, it focused on the effect of moters' depression status, past and present experiences of violence, and their neglect and abuse potentials in understanding the causes of violence directed to their children. 100 mothers who were admitted to Istanbul Gaziosmanpasa Taksim Education and Research Hospital in January, February, or March 2016 volunteered to participate in this research. Data were collected with a questionnaire which was prepared for the purpose of this research and with "Self-Assessment Scale" that was developed by the World Health Organization for mental health screening. The data from this cross-sectional study were evaluated by using the relational screening method. Results demonstrated an increase in mothers' neglect behavior proportionate to the number of children in the family. However, neglect behavior was decreased in families where the father contributed to the housework. In addition, incidences of maternal violence were less when mothers' education levels were higher, at a non-significant level. The rate of mathers' low level of emotional violence (e.g. yelling, scolding, keeping children locked in a room) was found to be very high. Based on the results, there was a significant relationship between mothers' traumatic experiences and neglect behaviors towards their children. Key Words: Maternal Maltreatment, Child Neglect, Child Abuse