Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

Annelerin depresyon belirtilerinin bebek bakım sonuçlarına etkisi

Effects of the symptoms of mother depression on the results of baby care

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484717 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu araştırma, annelerin depresyon belirtilerinin bebek bakım sonuçlarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel ve analitik tipte olan bu çalışma bir aile sağlığı merkezine kayıtlı, altı aylık bebeği olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 229 anne ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ), Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu "Bebeğimin Bakım Sorunları ile İlgilenme Durumum" Ölçeği ve Anne ve Bebeğin Tanımlayıcı Özellikleri ve Annenin Koruyucu Sağlık Davranışları Soru Formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, Pearson ki- kare, Mann-Whitney U, Fisher'in kesin ki- kare, Pearson korelasyon ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda annelerin %37.1'inin depresif belirtiler gösterdiği saptanmıştır. Depresif belirtiler gösteren annelerin, göstermeyen annelere göre bebeklerinin boy ve kilo ortalamalarının, bebeği emzirme oranı ve süresinin, bebek bakım becerisi, bebek tarama becerisi ve bakım-tarama toplam beceri puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır. Depresif belirtiler göstermeyen annelerin, gösteren annelere göre bebeğin aşı tarihlerini sıkı sıkıya takip ederek, vakti gelince bebeği aile sağlığı merkezine getirme ve bebekte herhangi bir sağlık problemi görüldüğünde, zaman kaybetmeden sağlık kurumuna götürme oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine depresif belirtiler göstermeyen annelerin gösteren annelere göre bebeğe D vitamini ile demir damlasını düzenli ve uygun miktarda verme ve sağlık personeli tarafından bebeğe yönelik verilen önerilere tam uyumlu olma oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda EDSDÖ'den alınan puan arttıkça, annelerin bebek bakım becerisi, bebek tarama becerisi ve bakım-tarama toplam beceri puanının azaldığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, postpartum depresyon açısından risk taşıyan annelerin, yapılan taramalarla erken tanısı, tedavisi ve kontrolünün sağlanması, yetersiz bakım nedeniyle bebeğin büyüme-gelişme durumunun olumsuz olarak etkilenmesinin önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Summary:

Objective: This study was carried out to evaluate the effect of maternal depressive symptoms on the outcome of infant care. Method: This study was conducted as a cross-sectional and analytical study with 229 mothers voluntarily participated in the study who had six months old children and who were enrolled in a family health center. The data were obtained using the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), the Problem Solving Skills Assessment Form, "My Care Status of My Baby Care Issues" Scale and Mother and Baby Descriptive Characteristics and Mother's Protective Health Behavior Question Form. During the analysis of the date, Pearson's chi-square test, Mann-Whitney U, Fisher's exact test, Pearson correlation and t-test were used. Results: As a result of the study, it was determined 37.1% of the mothers showed depressive symptoms. Mothers with depressive symptoms were found to have lower baby height and weight averages, baby breastfeeding rate and duration, baby care skills, baby screening skills and care-screening total skill scores compared to mothers who did not show these indications. Compared to mothers who show symptoms, mothers who do not show depressive symptoms were found to be more likely to follow the vaccination history of their babies, to bring the baby to the family health center when the time comes, and to take it to the health institution without losing any time when any health problem is monitored with the baby. Again, it was determined that compared to the mothers with depressive symptoms mothers without them had a higher rate of giving vitamin D and iron drops regularly and at the appropriate amount to their babies and also being full compliance with the recommendation given regarding the baby by the health personnel. Meanwhile, it was determined that as the score on the EPDS increased, maternal infant care skills, baby screening skills and care-screening total skill scores decreased. Conclusion: This study is important in terms of providing early diagnosis, treatment and control of the mothers at risk for postpartum depression as well as avoiding adversely affecting the growth and development of the baby due to inadequate care.