Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Arel Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

Annelerin duygu düzenleme güçlükleri ve erişkin bağlanma stillerine göre 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi

Investigation of emotional regulation skills of 48-72 months children according to mothers' emotional regulation difficulties and adult attachment styles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 617535 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Araştırmanın amacı; annelerin erişkin bağlanma stilleri, annelerin duygu düzenleme güçlükleri ve 48-72 aylık çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca, bu araştırmada 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerilerinin, annelerin erişkin bağlanma stillerinin ve annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin demografik özelliklere göre incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi, İstanbul'da yaşayan 48-72 aylık çocukları olan 491 anneden oluşmaktadır. Araştırmada, annelerden anket onayı almak için Bilgilendirilmiş Onam Formu, anneler ve çocukları hakkında genel bilgi edinmek için Demografik Bilgi Formu, çocuklarının duygu düzenleme becerilerini değerlendirmek amacıyla anneleri tarafından doldurulacak olan Duygu Düzenleme Ölçeği, annelerin duygu düzenleme güçlüklerini değerlendirmek amacıyla Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve annelerin erişkin bağlanma stillerini saptamak amacıyla Erişkin Bağlanma Stilleri Ölçeği kullanılmaktadır. Araştırmada Bağımsız Gruplar t Testi, Anova Testi, Korelasyon ve Regresyon analizi kullanılmaktadır. Bulgular: Çocukların duygu düzenleme becerilerinin; annelerin eğitim durumuna, evlilik süresine ve çocukların yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Çocukların duygu düzenleme becerilerinin; çocuğun cinsiyetine, annelerin çalışma durumuna ve annelerin yaşına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Annelerin duygu düzenleme güçlükleri ve çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Annelerin kaygılı-kararsız ve kaçıngan bağlanma stilleri ile çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Annelerin güvenli bağlanma stili ve çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin ve annelerin erişkin bağlanma stillerinin ortak etkisine bakıldığında; çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin %1' ini açıklayabildiği ve modelin zayıf olduğu bulunmuştur. Araştırma ile ilgili literatür incelenmiş, araştırma bulguları ile karşılaştırılarak tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Sonuç: Bu çalışma, annelerin erişkin bağlanma stillerinin ve annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin, çocuklarının duygu düzenleme becerilerini etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda bazı demografik özellikler de (çocuğun yaşı, annenin çalışma durumu, annenin yaşı) çocukların duygu düzenleme becerilerini etkilemektedir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmanın, anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesine, duygusal becerilerin gelişimine, psikolojik rahatsızlıkları çözümlemede terapistlere ve ülkemizdeki anne- çocuk arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler; Erişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme becerileri, duygu düzenleme güçlükleri, 48-72 aylık çocuk

Summary:

Aim: Purpose of the research; adult attachment styles of mothers, the emotional regulation difficulties of mothers and the relationship between emotion regulation skills of 48-72 months old children. In addition, in this study, it was aimed to examine the emotional regulation skills of 48-72 months old children, adult attachment styles of mothers and emotional difficulties of mothers according to demographic characteristics. Method: The sample of the study consists of 491 mothers with 48-72 months old children living in Istanbul. In the research, Informed Consent Form to receive survey approval from mothers, Demographic Information Form to obtain general information about mothers and their children, Emotion Regulation Scale to be filled by their mothers in order to evaluate their emotional regulation difficulties. Emotion Difficulty Difficulty Scale and Adult Attachment Styles Scale are used to determine mothers' adult attachment styles. Independent Groups t Test, Anova Test, Correlation and Regression Analysis are used in the research. Results: Children's emotion regulation skills; It was found that there was no statistically significant difference according to the education level of the mothers, the duration of marriage and the age of the children. Children's emotion regulation skills; It was found that there was a statistically significant difference according to the gender of the child, the working status of the mothers and the age of the mothers. It was found that there was a statistically significant and negative relationship between the emotional regulation difficulties of the mothers and their children's emotional regulation skills. It was found that there was a statistically significant, negative relationship between the anxious-indecisive and avoidant attachment styles of the mothers and their emotional regulation skills. A statistically significant, positive correlation was found between the mothers' secure attachment style and their children's emotion regulation skills. Considering the common effect of mothers 'emotional regulation difficulties and mothers' adult attachment styles; It was found that the children could explain 1% of their emotion regulation skills and the model was weak. The literature related to the research was examined, compared with the research findings and discussed and suggestions were made. Conclusion: This study shows that adult attachment styles of mothers and their emotional regulation difficulties affect their children's emotional regulation skills. At the same time, some demographic characteristics (child's age, mother's working status, mother's age) affect children's emotional regulation skills. In this context, it is thought that this study will contribute to the quality of the relationship between the mother-child, the development of emotional skills, therapists in analyzing psychological disorders and the research conducted in the relationship between mother-child in our country. Keywords: Adult attachment styles, emotion regulation skills, emotion regulation difficulties, 48-72 months child