Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Dermatoloji Anabilim Dalı

Anogenital siğillerde HPV tip tayini ve nüks ile ilişkisinin araştırılması

Determination of HPV type and association with recurrence in anogenital warts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247372 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsan papilloma virüsleri (HPV), Papillomavirüsler ailesinden zarfsız, çift sarmallı DNA virüsleridir. 100'den fazla farklı tipte sınıflandırılırlar. HPV'ler son yıllarda giderek artan bir şekilde önemli infeksiyöz ajanlar olarak tanınmaktadırlar.Dünya çapında HPV ile ilişkili hastalıklar çok büyük bir toplumsal sorun teşkil etmektedir.HPV'ye bağlı genital infeksiyonlar kadın ve erkek hastalarda anogenital siğiller şeklinde görülmektedir. Tip 6, 11, 16, 18 genital bölgedeki HPV ile ilişkili lezyonlarda en sık rastlanan tiplerdir. Servikal kanserlerin %99'unda ve diğer anogenital kanserlerin yaklaşık %50'sinde onkojenik HPV infeksiyonları rol oynar. Subklinik veya asemptomatik seyrinden dolayı çoğu kişi HPV taşıdıklarını bilmemektedir; bu yüzden virüs kolayca ve bilmeden cinsel temas sırasında bulaşabilmektedir. HPV infeksiyonları bu sebeple çok yaygındır ve dünyada çok ciddi bir infeksiyon yüküne yol açmaktadır.Bu temel bilgilerin ışığında klinik olarak anogenital siğil tanısı konan ve tedavi edilen 83 hastanın lezyonlarından doku örnekleri alınarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle viral genom araştırıldı ve HPV tip tayini yapıldı. Belirlenen tiplerin yaş, cinsiyet, klinik görünüm, cinsel partner sayısı ve nüks gibi faktörler ile olan ilişkisi araştırıldı.Çalışmamızda 59 hastada HPV genomu saptandı (%71.1). Bunların 52'sinde (%88.1) HPV tip 6, 7'sinde (%11.9) HPV tip 11 saptandı. Hastalık süresi göz önüne alındığında HPV 11 saptanan olguların ortalama hastalık sürelerinin HPV 6 saptananlara göre anlamlı olarak daha uzun olduğu gözlendi (p<0.001). Cinsiyet, yaş, cinsel partner sayısı, klinik görünüm, nüks gibi faktörlerle karşılaştırıldığında HPV 6 ve 11 saptanan olgular arasında anlamlı fark gözlenmedi. Çalışmamız anogenital siğillerde en sık görülen HPV tiplerinin 6 ve 11 olduğunu doğrulamakta ve yapılan çalışmaların çoğu ile benzer sonuçlar göstermektedir.

Summary:

Human papillomaviruses (HPV) are naked double stranded DNA viruses belonging to the family of Papillomaviruses. Globally, HPV associated diseases constitute an important public health problem. HPV associated genital infections usually present as anogenital warts in males and females. Types 6, 11, 16, and 18 are the most frequently encountered HPV types. Oncogenic HPV infections are found in 99% of cervical cancers and about 50% of other anogenital cancers. Due to subclinical or asymptomatic presence of the virus, many people do not know that they harbor HPV. Thus, the virus is easily spread unknowingly via sexual contact. For this reason, HPV infections are very widespread and cause an important burden of infection around the world.In this study, we biopsied lesioned areas of 83 patients with anogenital warts. Tissue samples were analyzed for presence of viral genome using the polymerase chain reaction (PCR) and HPV type was determined. The association of HPV type with factors such as age, sex, clinical appearance, number of sexual partners and presence of recurrence was analyzed.HPV genome was detected in 59 tissue samples (71.1%). 52 of these (88.1%) were HPV type 6, 7 (11.9%) were HPV type 11. When the total duration of disease was taken into consideration, mean disease duration of patients with HPV 11 was shorter than of patients with HPV 6 (p<0.001). When compared according to sex, age, number of sexual partners, clinical appearance and presence of recurrence, there was no significant difference between patients with HPV 6 and 11.