Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim ortaklığa sermaye olarak taşınmazların konulması

İmmovable properties as capital in a joint stock company

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217901 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sermaye kavramı ortaklıklar hukukunda esaslı bir unsur teşkil etmektedir.Anonim ortaklıkta malvarlığının korunması ve sınırlı sorumluluk ilkelerinin geçerliolması, bu ortaklığa konulacak sermaye çeşitleri bakımından önem arz eder. Biz buçalışmamızda anonim ortaklığa sermaye olarak taşınmazların konulmasını inceledik.Özellikle taşınmaz malların ve bunlar üzerindeki mevcut veya tesis edilecek aynihakların anonim ortaklığa sermaye olarak konulabilip konulamayacağını, MedeniKanun'da belirtilen çeşitlere ayırarak, her birini ayrı ayrı incelemeyi uygun bulduk.Bu araştırmayı yaparken Türk Mevzuatından, doktrindeki çeşitli görüşlerden veYargıtay kararlarından yararlandık. Tüm bu yararlandığımız kaynaklardan tespitettiğimiz hususlar hakkında kendi kanaatimizi belirttik.Son olarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki konumuzla ilgili maddeleri vebunların gerekçelerini araştırarak, yürürlükte olan 6762 sayılı Türk TicaretKanunu'nun hangi maddelerinde değişiklikler yapıldığını ve farklı olarak hangimaddelerin eklendiğini tespit ettik.

Summary:

The concept of capital is an important factor in Partnerships law. The validityof the principles of protection of the capital in a joint stock company and the limitedliability is important regarding the varieties of capital to be invested in thispartnership. In this study, we examined investing immovable properties as capital ina joint stock company. We deemed it suitable to examine separately, by grouping tothe types that are stated in Civil Code; whether the immovable property ownershipand the existing or future real rights could be invested in a joint stock company as acapital. While realizing this study, we benefited Turkish Legislation, variousopinions in the doctrine and the decisions of the Supreme Court. We stated our ownopinions regarding the facts that we obtained from all these sources which webenefited.Finally, we examined the articles of Turkish Code of Commerce Draftconcerning our subject and the reasons thereof, and we determined on which articlesof Turkish Code of Commerce no 6762 that is in force, modifications were realizedand which different articles were added.