Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkının donması

Suspension of the shareholder's voting right in the joint stock company

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465690 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkının Donması" başlıklı tezimizde, pay sahiplerinin belli durumlarda, ortaklıktaki etkinliğinin sınırlandırılması yahut tamamen ortadan kaldırılması amacını hedef tutan oy hakkının donması kavramı ele alınmıştır. Oy hakkının kullanılamamasının yanı sıra, donmaya maruz kalan payların, anonim ortaklık genel kurul toplantı yetersayısının hesaplanmasında dikkate alınmaması sonucunu beraberinde getiren oy hakkının donması kavramı ayrıca, pay sahibinin tamamen etkisizleştirilmesini hedef tuttuğu durumlarda, oy hakkı ile bağlantılı diğer pay sahipliği haklarının kullanılamamasına da neden olur. Bu kapsamda, ilk bölümde genel olarak anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkı açıklanmış, ikinci bölümde oy hakkının donması kavramı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, tek tek anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkının donduğu haller ele alınmış olup dördüncü bölümde ise donma hükümlerine aykırılık ve bunun yaptırımı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Anonim Ortaklık, Genel Kurul, Pay Sahibi, Oy Hakkı,Oy Hakkının Donması, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu

Summary:

The purpose of this thesis is to analyze the concept of the suspension of the voting rights which aimed in certain situation at the purpose of limiting or removing shareholder's activity in the joint stock company. Besides inability to use voting rigts, the shares for which voting rights are suspended shall not be taken into consideration in calculation of the quorum of general shareholders meeting. It also ensures that other shareholding rights related to the voting right can not be used in cases where the shareholder is targeted to be totally inactivated. In the first part of this thesis, the voting right of the shareholder in the joint stock company is explained. The concept of suspension of voting rights has been researched in the second part. In the third, the cases in which shareholder's suspended voting right in the joint stock company has been investigated. In the final chapter, breach of to suspension provisions and the sanction of disregard is explained. Keywords: Joint Stock Company, General Assembly, Shareholder, Voting Right, Suspension of the Voting Right, Capital Markets Law, Turkish Commercial Code.