Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Anoreksiya Nervoza'da babalık işlevinin projektif testlerle değerlendirilmesi

The evaluation of the paternal function in anorexia nervosa with the projective tests

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada yeme bozukluklarından olan anoreksiya nevroza hastalığınınanlasılmasında önemli bir yere sahip olduğu düsünülen ancak simdiye kadar yapılançalısmalarda yeterince ele alınmamıs olduğu gözlenen baba-kız iliskisi ve bu bağlamdababalık islevinin, kullanılan projektif yöntemlerden Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi( T.A.T.) aracılığıyla psikanalitik kuramın sağladığı kavramlar ve bu kurama bağlı biranlayısla değerlendirilmesi hedeflenmistir. Yapılan uygulamada ?stanbul'da hastanedepsikiyatrik tedavi görmekte olan ve DSM-IV'e göre anoreksiya nevroza tanısı almıs, 15gönüllü hastaya, demografik form uygulanmıs, psikanalitik yönelimli öngörüsme yapılmısve Rorschach Testi ve T.A.T. uygulanmıstır. Uygulanan malzeme Fransız Okulu'na bağlıkalınarak bu testlere özgü içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmistir. Budeğerlendirmenin sonucunda ise özellikle ?ensestüel? kavramı ve ?babalık islevi?kavramları etrafında incelenen 15 hastanın protokollerinden elde edilen bilgiler baba-kıziliskisinin bu hastalığın kökeninde ve ilerleyisinde özel bir önemi ve etkisi olduğuyönündedir.

Summary:

In the present study it is aimed to evaluate the father-daughter relations and theconcept of paternal function both of which seems to be the neglected issues inunderstanding the etiology of anorexia nervosa, which is one of the eating disorder types,by the projective tests of Rorschach Test and Thematic Apperception Test (T.A.T.) withthe concepts of the theory of psychoanalysis and with a psychoanalytical way ofunderstanding. The procedure was carried out in the psychiatric wards of the hospitals in?stanbul, with 15 volunteer patients who had been diagnosed as anorexia nervosaaccording to DSM-IV. The demographic form, the psychoanalytically oriented interview,the Rorschach Test and T.A.T. were conducted with the patients. The applied materialshas been analized in detail according to the French School of the projective methods bythe content analysis used with Rorschach Test and T.A.T. As a result of the evaluationprocess, in the protocoles of the 15 patients primarily the concept of the ?ensestuel? andthe ?paternal function? has been found out to be effective and playing an important rolewith the father-daughter relationship both in the etiology and the development of thedisorder.