Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Anormal yeme tutum ve davranışlarının aile ortamı, özgüven ve mükemmelliyetçöilikle ilişkisi

The relationship between abnormal eating attitudes and behaviors and family environment self-esteem and perfectionism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, lise kız öğrencilerinde anormal yeme tutum vedavranışlarının, aile ortamı, öz güven ve mükemmeliyetçilikle ilişkisininaraştırılmasıdır. Katılımcı Bilgi Formu, Yeme Tutum Testi (YTT), AileDeğerlendirme Ölçeği (ADÖ), Yetişkinlerde Özdeğer Kaynakları Ölçeği (YÖKÖ) veAnoreksiya Nervozayı Hazırlayan Koşullar Ölçeği'ne (ANHKÖ) aitMükemmeliyetçilik alt testi, çalışmada kullanılan ölçme araçlarıdır. Çalışmaya,İstanbul'da bulunan ve yüksek sosyoekonomik statüyü temsil ettiği varsayılan 3farklı kolejden toplam 298 lise kız öğrencisi katılmıştır. YTT'nden en yüksek puanalan ve üst % 25'te yer alan 75 öğrencinin anormal yeme tutum ve davranışlarına, endüşük puan alan ve alt % 25'te yer alan 77 öğrencinin ise normal yeme tutum vedavranışlarına sahip olduğu varsayılmıştır. Aile ortamı, öz güven vemükemmeliyetçilik değişkenleri açısından iki grup arasında bir fark olup olmadığıaraştırılmıştır. Ayrıca bu değişkenlerin, yeme tutum ve davranışlarını ne kadaryordadığı değerlendirilmiştir.Araştırmanın sonuçlarına göre, yeme tutum ve davranışlarının, aile ortamı,öz güven ve mükemmeliyetçilikle ilişkili olduğu bulunmuştur. Anormal yeme tutumve davranışları olan öğrencilerin, normal gruptaki öğrencilere oranla, ailelerinin dahaişlevsiz olduğu, öz güvenlerinin ise daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuçlarhipotezleri destekler doğrultudadır. Ancak mükemmeliyetçilik değişkenine göre, ikigrup arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Yapılan aşamalı çoklu regresyonanalizinde, yeme tutum ve davranışlarını yordayan değişkenin öz güven olduğusaptanmıştır. Ayrıca, anormal yeme tutum ve davranışlarına sahip olan öğrencilerin,normal gruptakilere kıyasla, yakın çevrelerinden kilolarına ilişkin olarak daha fazlaolumsuz eleştiri aldıkları, daha sık zayıflama girişiminde bulundukları ve kitleiletişim araçlarındaki zayıflıkla ilgili yayınları daha sık takip ettikleri bulunmuştur.Çalışmadan elde edilen bulgular, literatürde yeme bozukluklarının etiyolojisineyönelik olarak yapılmış diğer önemli araştırmaların bulguları ışığında tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: anormal yeme tutum ve davranışları, aile ortamı, öz güven,mükemmeliyetçilik

Summary:

The main aim of this study is to investigate the relationship between eatingattitudes and behaviors and family environment, self-esteem and perfectionism inhigh school female students. Participants have completed Participant InformationForm, Eating Attitudes Test (EAT-40), Family Assessment Device (FAD), AdultSources of Self-Esteem Inventory (ASSEI) and Perfectionism subscale of theScreening Conditions for Anorexia Nervosa Scale (SCANS). Totally 298 femalestudents from three different high schools in Istanbul that were assumed to reflect thehigh SES have participated in the study. Seventy five of these girls who had thehighest EAT-40 scores and took place in the up 25 % were assumed as havingabnormal eating attitudes and behaviors whereas 77 girls who had the lowest EAT-40 scores and took place in the bottom 25 % were assumed as having normal eatingattitudes and behaviors. It was examined whether there is any difference between thetwo groups in terms of family environment, self-esteem and perfectionism. Further, itwas examined to what degree these variables predicted the eating attitudes andbehaviors.It was found that eating attitudes and behaviors were related to familyenvironment, self-esteem and perfectionism. According to the results of t-testanalysis, the families of girls with abnormal eating attitudes and behaviors were lessfunctional and the self-esteem scores of the girls in abnormal group weresignificantly lower than the normal group. All these outcomes were incorrespondence with the hypothesis. However, no significant relationship was foundbetween the two groups in terms of perfectionism. Stepwise regression analysisrevealed that self-esteem predicted the eating attitudes and behaviors. Further, it wasfound that girls in abnormal group receive more negative criticisms about theirweight from their close environments, more frequently try to lose weight and morefrequently follow publications about thinness in mass media. Results of this studywere discussed according to the other significant studies in the literature that arerelated to the etiology of eating disorders.Key words: abnormal eating attitudes and behaviors, family environment, selfesteem,perfectionism.