Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Antakya (Hatay)-Kahramanmaraş arasındaki Karasu grabeninin volkan topografyası

Volcanic topography of Karasu graben between Antakya (Hatay) and Kahramanmaraş

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 495894 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bir takım içsel ve tektonik süreçler sonucunda gelişen volkanizmanın oluşturduğu morfolojiyi incelenince diğer morfolojik şekillerden farklı bir sisteme sahip olduğu görülür. Bileşimlerine göre fizyolojisi değişen çeşitli volkanik dağlar, bu volkanik dağlardan çıkan ürünlerin oluşturduğu tipik birimler(çeşitli lav alıntılar, piroklastik akıntılar), monojetik yapılar olan çeşitli koniler, kraterler vb yapılar fiziksel aşınma süreçleri sonucunda volkan morfolojisinde görülmektedir. Türkiye'de volkanik faaliyetler genel anlamda yarık erüpsiyonları ve merkezi erüpsiyonlar şeklinde gerçekleşmiştir. Mezozoik sonuna kadar gerçekleşen volkanik erüpsiyonlar zamanla deforme olmuş, buna karşılık Neojen ve Kuaterner'de meydana gelen volkanik rölyef ise hala güncelliğini korumuş olup, bu genç volkan rölyefi Anadolu'nun büyük bir kısmını kaplamaktadır. Türkiyenin genç tektonik haritası ile genç volkanik rölyef haritaları çakıştırıldığında gerçekleşen olaylar ve oluşumlar arasında bir paralellik ve ilişki dikkat çeker. Antakya-Kahramanmaraş grabeni, Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fayları ile Kıbrıs Tektonik Yayı'nın etkisi altında gelişmiş olup, Karasu fayının denetiminde şekillenmiştir. Graben alanında özellikle de Fevzipaşa-Kırıkhan arasında kuaterner sırasında yaşanan bazaltik lav çıkışları, söz konusu bölgede genç bir volkan rölyefinin oluşmasına neden olmuştur. Bu durum bölgedeki jeomorfolojik özelliklerin de çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Bu çalışmada Hatay-Kahramanmaraş arasındaki Karasu Grabeni'nin üzerinde gelişen volkan topografyası incelenmiştir. Bu graben alanında özellikle Tersiyer ve Kuaterner ekstrüzyonları halinde yaşanan bazaltik lav çıkışları, söz konusu bölgede genç bir volkan rölyefinin oluşmasına neden olmuştur. Bu genç volkan rölyefi bazalt platosu, basınç sırtları, çökme yapıları, volkanik koniler, sıçratma konileri, sütun eklemleri (bazalt sütunları), volkanik mağara ve tünelleri gibi tipik volkanik şekiller ile şekillenmiştir. Anahtar Kelimeler: Volkanizma, Kuaterner Volkanizması, Graben, Karasu, Bazalt, Lav.

Summary:

Study of the morphology created by the volcanism evolved through some internal and tectonic processes shows that it has a different system compared to other morphological features. A variety of mountains with their physiology changing by composition, typical units constituted by the products extending from these volcanic mountains (various lava flows, pyroclastic flows), various cones of monogenetic structures, craters, etc. appear in the volcanic morphology as a result of mechanical weathering. In Turkey, the volcanic actions have generally occurred in form of fissure eruptions and central eruptions. While the volcanic eruptions occurred by the end of Mesozoic have deformed over time, the volcanic relief occurred in the Neogene and Quaternary still maintain its form and this young volcanic relief covers greater part of Anatolia. When the young tectonic map and young volcanic relief maps of Turkey are superposed, we notice some parallelism and relationship between the events and formations that have occurred. Quaternary aged basaltic lava extrusions occurred in the graben area, especially between Fevzipaşa-Kırıkhan. And this phenomenon has also caused diversification of the geomorphologic features in the area. This study concerns examination of the volcanic topography developed on the Karasu Graben between Hatay-Kahramanmaraş. Formed under control of Ölü Deniz Fault (ODF) and East Anatolian Fault (DAF), the Karasu Graben has wide lava plateaus formed by the basaltic lava extruded in the Neogene and Quaternary periods. In this graben area, the basaltic lava extrusions that occurred especially in form of Tertiary and Quaternary extrusions have caused formation of a young volcanic relief in the said area. This young volcanic relief has been formed by typical volcanic features such as basalt plateau, pressure ridges, collapse structures, volcanic cones, spatter cones, column joints (basalt columns), volcanic caves and tunnels. Key Words: Volcanism, Quaternary Volcanism, Graben, Karasu, Basalt, Lava.