Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Antalya araştırma ormanlarındaki (Bük-Lütfi Büyükyıldırım ve Elmalı Sedir) behçe kızılkuyruğu (Phoenicurus phoenicurus L. ) popülasyonları üzerine biyolojik araştırmalar

Biological studies on common redstart (Phoenicurus phoenicurus L. ) populations in research forests (Bük-Lütfi Büyükyıldırım and Elmalı Sedir) near Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131721 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA ARAŞTIRMA ORMANLARINDAKİ (BÜK-LÜTFİ BÜYÜKYILDIRIM VE ELMALI SEDİR) BAHÇE KIZILKUYRUĞU (PHOENİCURUS PHOENÎCURUS L.,) POPULASYONLARI ÜZERİNE BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR M. SÜLEYMAN KAÇAR Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman:Doç. Dr. ALÎ ERDOĞAN Mayıs 2001, 100 sayfa Bu çalışma, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (Antalya)'ne bağlı Bük-Lütfi Büyükyıldırım (=BAO) ve Elmalı Sedir Araştırma Ormanları (=ESAO)'nda gerçekleştirilmiştir. BAO Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde, Antalya' nın 35 km kuzeybatısında yer almakta olup, kızılcam ormanlarıyla (Pinus brutia) kaplı alam 1822,7 ha' dır. Saha Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı'nın batısında, Mecene Kanyonu'nun başladığı vadi üzerinde bulunmakta ve yüksekliği 465 m ile 1264 m arasında değişmektedir. ESAO ise, Antalya ili, Elmalı ilçesi sınırlan içerisinde ve ilçenin 18 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Söz konusu alan 2616,9 ha olup, Toros sediri (Cedrus libani) ile kaplıdır. Bu sahanın en alçak yeri Avlan Gölü kenar çizgisi olup, 1030 m yükseklikten başlayarak 2611 m olan Gökyamaç Tepe'de son bulur. Her iki araştırma ormanı içerisinde de yerleşim yeri bulunmamaktadır. Bu araştırma, 04.12.1998-03.11.2000 tarihleri arasında, Antalya Araştırma Ormanlarındaki Bahçe kızılkuyruğu (Phoenicurus phoenicurus)'nun biyolojisi ile ilgili çalışmaları içermektedir. Çalışma, farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip her iki araştırma ormanında, ağaçlara asılan 125 'er adet değişik renkteki yuva sandığı üzerindeyapılmıştır. Çalışma sonucunda P. phoenicurus populasyonunun biyolojisi ile ilgili şu sonuçlar bulunmuştur: P. phoenicurus populasyonu, 1999 yılında BAO'na 21 Mart, ESAO'na 23 Mart tarihlerinde gelmişken, 2000 yılında ise BAO'na 27 Mart, ESAO'na 5 Nisan tarihlerinde gelmeye başlamışlardır. Bu tarihlerden itibaren kuluçka faaliyetlerine başlayan tür, beş aylık bir dönem içerisinde kuluçka faaliyetini tamamlayarak, 1999 yılında BAO'ndan 1 Temmuz, ESAO'ndan 18 Haziran'da ayrılırken, 2000 yılında ise BAO'ndan 27 Haziran, ESAO'ndan 5 Temmuz tarihlerinde ayrılmışlardır. 1999 yılında BAO'nda asılı bulunan 125 yuva sandığından, 26'sında P. phoenicurus tarafından I. kuluçka faaliyeti başlatılmış olup, bunların 4'ünde de II. kuluçka faaliyeti görülmüştür. Oysa, aynı yıl ESAO'nda bulunan 122 yuva sandığından 15 yuvada sadece I. kuluçka faaliyeti tespit edilmiştir. 2000 yılında ise BAO'nda 27 yuvada I. kuluçka ve bunlardan 2'sinde II. kuluçka faaliyeti gözlenmesine karşılık; ESAO'nda 19 yuvada sadece I. kuluçka faaliyeti görülmüştür. BAO'nda yuva yapımına başlama tarihi 1999 yılında 3 Nisan-20 Mayıs (ort. 21 Nisan), 2000 yılında ise 3 Nisan- 29 Mayıs (ort. 17 nisan); ESAO'nda ise 1999 yılında 8 Nisan-23 Mayıs (ort. 17 Nisan), 2000 yılında da 10 Nisan-28 Mayıs (ort. 27 Nisan) arasındadır. I. ve II. kuluçkada ortalama ilk yumurta bırakma zamanı BAO'nda 1999 yılında 8 Mayıs ve 25 Mayıs; 2000 yılında ise 28 Nisan ve 2 Haziran'dır; ESAO'nda ise 1999 yılında 30 Nisan ve 2000 yılında 2 Mayıs olduğu belirlenmiştir. Bir yuvaya bırakılan ortalama yumurta sayısı, 1999 yılında BAO'nda I. ve II. kuluçkada sırasıyla 5,26 ve 4,75; 2000 yılında ise 5,22 ve 5,50'dir. ESAO'nda ise 1999 ve 2000 yıllan için sırasıyla 5,60 ve 5,31'dir. Ortalama kuluçka süresi, BAO'nda 1999 yılı için I. kuluçkada 13,77, II. kuluçkada 13,50 gün ve 2000 yılında ise I. kuluçkada 13,57, II. kuluçkada 15,0 gündür. ESAO'nda ise bu süre 1999 yılında 14,0 gün, 2000 yılında 14,38 gündür. Yuvalara bırakılan yumurtaların açılım oranlan, BAO'nda 1999 yılı için I. kuluçkada %90,87 ve II. kuluçkada %63,15; 2000 yılı için I. kuluçkada %79,11 ve II. kuluçkada %72,72'dir. ESAO'nda ise, 1999 yılında %93,03, 2000 yılında ise % 85,12'dir. ııYavruların gelişme süresi, BAO'nda 1999 yılında I. kuluçkada 14-17 gün arasında, ortalama 15,6, II. kuluçkada 16-17 gün arasında olup, ortalama 16,50 ve 2000 yılında ise I. kuluçkada 13-17 gün arasında, ortalama 14,57, II. kuluçkada 15 gün; ESAO'nda ise 1999 yılında 13-17 gün arasında, ortalama 15,23, 2000 yılında ise 13-17 gün arasında olup ortalama 14,81 gündür. Uçan yavru sayısı, BAO'nda 1999 yılı I. kuluçkada ortalama 4,72, H kuluçkada ortalama 3,0; 2000 yılında I. ve II. kuluçkada 4,26 ve 3,0; ESAO'nda ise 1999 yılında ortalama 4,84, 2000 yılında ortalama 4,0'dır. Yumurtadan çıkan yavru sayısına göre kuluçka başarısı: BAO'nda 1999 yılı I. kuluçkada %88,54, II kuluçkada % 100; 2000 yılında ise I. kuluçkada %89,01, II. kuluçkada %37,5; ESAO'nda ise, 1999'da %86,30 ve 2000'de %74,41'dır. Bahçe kızılkuyruğu yavrularının yumurtadan çıkışından yuvadan ayrılışına kadar böceklerle beslendikleri tespit edilmiştir. BAO'nda, gerek yavruların boğazlarının halkalanması, gerekse ölen yavruların mide analizlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen böcek ve parçalarının ait olduğu takımlar şöyledir; Toplam 14 adet böceğin %14,2'si Lepidoptera, %14,2'si Coleoptera, %7,1'i Arachnidae, %7,1'i Diplopoda, %14,2'si Orthophtera, %42,9'u Myrapoda takımlarına aittir. ESAO'nda asılan yuvalardan 13'ünde aynı şekilde alman, toplam 162 adet böceğin 33'ü (%20,3) Diplopoda, 77'si (%47,5) Coleoptera, 7'si (%4,3) Lepidoptera, 9'u (%5,5) Hymenoptera, 2'si (%1,2) Dermaptera, 10'u (% 6,1) Diptera, 5'i (% 3,0) Orthophtera, l'si (% 0,6) Chilopoda, 4'ü (%2,4) Sedantaria, 11 'i (% 6,7) Heteroptera, 2'si (%1,2) Scorpiones, 1 'si (%0,6) Arachnidae takımlarına aittir. ANAHTAR KELİMELER: Antalya Araştırma Ormanları, P. phoenicurus, beslenme, üreme, davranış ve ekoloji JÜRİ: Doç. Dr. Ali ERDOĞAN (Danışman) Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU Doç. Dr. Mehmet ÖZ m

Summary:

ABSTRACT BIOLOGICAL STUDIES ON COMMON REDSTART (PHOENICURUS PHOENICURUS L.,) POPULATIONS IN RESEARCH FORESTS (BÜK AND ELMALI SEDİR) NEAR ANTALYA M. Süleyman KAÇAR M. S. in Biology Adviser: Assoc.Prof.Dr. Ali ERDO?AN May 2001, 100 +Pages Two Research forests under the administration of Forest Research Institute based in Antalya-Turkey are situated within the province of Antalya. These research forests are called Bük-Lütfi Büyükyıldınm (BAO) and Elmalı Sedir Araştırma Ormanı (ES AO). BAO is located 35 km north of Antalya within bounderies of Korkuteli township. This is a pure Pinus brutia forest with an area of 1 822,7 ha It is in the western vicinity of Termessos National Park and in the upper part of Mecene Canyon. Elevation varies between 465-1264 m above sea level. ESAO is 18 km south east of Elmalı township covering 2616,9 ha of pure cedar (Cedruslibani A. Rich.) stands. This forest starts from its lowest point on the edge of Lake Avian at 1031 m above sea level and risen in elevation up to 2611 m on Gökyamaç hill. There are no settlements in both research forests. This postgraguate thesis consists of studies on biology of common redstart (Phoenicurus phoenicurus L.). Research was carried out in two areas with different altitudes and vegetation cover in two years. Observations were made at certain intervals in the period 04.12.1998 - 03.11.2000 on 125 nest boxes painted in various colors in IVeach forest. Research results on the population biology of Phoenicurus phoenicurus are as following: Years 1999 and 2000 arrival of Common Redstart populations in BAO started on March 21, and March, 27 respectively. In ESAO they started to arrive on April 05. After the arrival breeding activity was commenced which lasted three months and with the juvenile flight they left BAO on July, 01 and ESAO on June, 18. In year 2000, common redstart population arrived at BAO with a 6-day delay on March, 27 and a 12- day delay at ESAO on April, 05. At the end of the breeding period birds left BAO on June, 27 and ESAO on July, 05. In 1999, breeding begun in 26 nest boxes out of 125 nest boxes in total in BAO and second brood was observed in 4 nest boxes. In the same year, breeding took place in only 15 nests in ESAO. In year 2000, one brood was observed in 19 nest boxes in ESAO, whereas, in BAO two broods were observed: first brood took place in 27 nest boxes and second brood in 2 nest boxes. Common redstart begun nesting between April,3 - May, 20, 1999, and between April, 3 - May, 29, 2000 in BAO. Nesting in ESAO was commenced between April, 8 - May, 23, 1999 and between April, 10 - May, 28, 2000. First egg laying occured on 8 May 1999 and 25 May 1999, and 28 April 2000 and 2 June 2000 as the first and second brood in BAO. Whereas, in ESAO birds started laying eggs on 30 April 1999 and 2 May 2000. As to the number of eggs, on average 5,26 and 4,75 eggs were laid for the first and second brood in 1999; and 5,22 and 5,50 eggs in the year 2000 at BAO. Birds laid 5,60 eggs on average in 1999 and 5,31 eggs in the year 2000 at ESAO. At BAO, average incubation period was 13,77 days and 13,50 days for the first and second brood in 1999; 13,57 days and 15,00 days in the year 2000. Incubation took 14,00 days in 1999 and 14,38 days in the year 2000 at ESAO. Hatching rate of eggs laid in 1999 at BAO was determined to be 90,87% for the first brood, and 63,15% for the second brood. In the same ares hatching rates of 79,1 1% and 72,72% were estimated for first and second broods for the year 2000. In ESAO hatching rate was 93,03% in 1999 and 85,12%» in 2000. The fledge period of common redstart was 15,16 days on average for the first brood, 16,50 days for the second brood in BAO in 1999 breeding season. At the same area fledge period was 14,57 days and 15,00 days for the first and second brood in the year 2000. Whereas at ESAO, fledgetook 15,23 days in 1999 and 14,81 days in 2000. Number of juveniles in BAO in 1999 was determined to be 4,72 birds for the first brood and 3.0 birds for the second brood. At the same area 4,26 juveniles survived for the first brood and 3,0 juveniles for the second brood in the year 2000. Number of juvenile at ESAO was 4,84 in 1999 and 4,00 in the year 2000. Successful hatching rate in terms of number of surviving young birds was 88,54% and 100% for two broods in 1999 at BAO; 89,01% and 37,50% in the year 2000. At ESAO these rates were 72,61% and 65,36% for the years 1999 and 2000 respectfully. Observations on the feeding habit and food types were made on nest boxes placed in two research forests and it was found out that common redstart fed on insects during the fledge period. Anaalyses of stomach content of dead young birds and throat examinations showed that insect fragments belonged to species in the following orders: 14,2% of 14 insect species in (n=2) Lepidoptera, 14,2% (n=2^) Coleoptera, 7,1% (n=l) Arachnidae, 7,1% (n=l) Diplopoda, 14,2% (n=2) Orthopthera, 42,9% (n=6) Myrapoda. 162 food samples collected from 13 nest boxes placed in ESAO were identified as follow: 20,3% (n=3) Diplopoda, 47,5% (n-77) Coleoptera, 4,3%(n=7) Lepidoptera, 5,5% (n=9) Hymenoptera, 1,2% (n=2) Dermaptera, 6,1% (n=10) Diptera, 3,0% (n=5) Orthopthera, 0,6% (n=l) Chilopoda, 2,4% (n=4) Sedantaria, 6,7% (n=ll) Heteroptera, 1,2% (n=2) Scorpiones, and 0,6% (n=l) Arachnidae. KEY WORDS: Antalya Research Forests, P. phoenicurus, breding, feeding, behovir and ecology COMMITTEE: Assoc. Prof. Dr. Ali ERDO?AN (Adviser) Prof. Dr. İlhami KİZİRO?LU Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZ vı