Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Antalya bölgesi efsaneler

The myths of Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140804 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Antalya Bökjesi'nde anlatılan efsanelerin motif.dünya görüşü ve değer yargıları yönünden incelemesi yapılarak, bu efsanelerin kökenleri araştınlmıştır.Bu nedenle ataları uzun zaman önce Antalya civarlarına yerleşmiş olan yerli halktan derlemeler yapılmıştır. 6u çalışmada K. Goldsîein'in "Sahada Derleme Metodu0 kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu efsanelerin çoğunlukla Akseki.Elmalı, Korkuteli ve Finike dolaylarında anlatıldığı görüldüğünden en çok bu bölgelerden ve Antalya merkezinden derlemeler yapılmıştır. Her efsanedeki mistik havaya uyularak anlatanların dünya görüşüne.hayata bakışına uygun yorumlanmış, bu yolla yeni ve farklı efsane bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca efsanelerin farklı anlatımlarının nedenleri araştırilmış.bunun kültürel etkileşimden ve değişen yaşam koşutlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır/Toplanan efsaneler en çok Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki tarihi kişilerle ilgili evliya hikayeleridir.Bir kısmı da coğrafi şartlara bağlı olarak şekillenmişlerdir. Antalya efsaneleri bize özündeki havayı vererek yaşanan hayata karşı bir cevap niteHğindedirler.Burada yapılması gereken onların manasını ve yorumunu sağlam temellere öturfrnaktır.Bu nedenle derlenen efsaneler sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Onlardaki mistik havaya uyularak özellikleri ve motifleri anlatılmış, bu efsaneleri anlatan halk için ne anlam ifade ettikleri üzerinde durulmuştur. Aynı şekilde karşılaştırmaların ve tanımlamaların özündeki eskiden kalan inançların, gelenek v® göreneklerin modern zamanlarda aldıklan mana açıklanmıştır.DerJerken herhangi bir şekilde onların manasını ve fonksiyonlarını yönlendirmeden efsaneleri toptadım.Bu yolla benim için güvenilir yeni bilgilere ulaşmak mümkün oldu. Efsanelerin özünde Anadolu'nun Türk yurdu olarak benimsendiğini görürüz. Böylece islam dininin Türk halk efsanelerini zamanla etkileyip onları yeni bîr şekle soktuğu anlaşılmış oldu. Çalışmanın tüm sonuçlan yukarıdaki tezin doğruluğunu kanıtlamıştır. Hl

Summary:

In itiis study, 1h© myths transmitted of oral tradition in Antalya Region were collected and analyzed wffii theirmotifs, meanings; differences mtâ place of origin. Atlthe myttts have been transmitted of native residents, whose ancestries long time ago settled in Antalya Region trough history. After becoming acquainted with Antalya through its history and geographic structa® I implied The Field Method in use". As my opinion it is the best method which provides us with tie reliable materials of the region. The majority of the folk myths were collected from the villages of Akseki, Elmalı, Finike towns and few from the central of Antalya city with their different transmitting. The different meaning of stories is due to cultural and social changes. From öt© historical point of view, they are belong to tie Anatolian Seljuk's and Ottoman periods and about the lives of Turkish leaders and saints. Some of the myths are formed depending on geographic structures. The rnvtfts of Antalya «egion relate us about their inner aspiration and tiielr response to the lives iftey live. What is necessary is to base investigation deeply upon same meaningful and mature interpretation. So after transmitting, the myfis of this region were classified and analyzed. Having regard to the mystical aspiration ana pecutianues or me myms, tneir moors were tnvesogatea or wiat trie material means and meant to the people who transmitted them torn. And I tired to lift the myths form flat existence on paper and placed them in the reality of full life. In the same way 1 explained lie comparison and identification of the survivals of archaic beliefs, custemrand traditions in modem ages, Wrtfioutmy^matdiing concentration on meaning and functions, I collected myths. In this way it has been possible for me -to be informed with the new reliable knowledge. In the essences of the myths we can see the adoption of Anatolia as home for TurMsh man. So it has been unoenîrana trtat îtt© tsıamıc Kei^ton n&a tnraienceu we t urrosn toik mytns «no m me course of time transformed ihem into newtorms. An^ie Tesures ©tot© study nsave confirmed un© nypöffîesjs above. IV