Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Antalya bölgesinde bulunan göl, gölet ve akarsuların Cladocera ve Copepoda faunası

Cladocera and Copepoda fauna of rivers, ponds and lakes in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153056 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA BÖLGESİNDE BULUNAN GÖL, GÖLET ve AKARSULARIN CLADOCERA ve COPEPODA FAUNASI F.BANU YALIM Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK Aralık 2004, 267 sayfa Bu çalışmada Antalya ve çevresinde bulunan 31 su sisteminde yayılış gösteren ve önemli zooplanktonik gruplardan Cladocera ve Copepoda faunası incelenmiştir. Su örnekleri Temmuz 2001 -Kasım 2003 tarihleri arasında toplanmış ve Cladocera süpertakımma ait 42 tür, Copepoda altsınıfına ait 26 tür saptanmıştır. Çalışma alanından saptanan türlerin Türkiye ve dünya yayılışları verilmiş, tür teşhis anahtarları hazırlanmış, literatüre göre farklılıklar saptanan taksonlar ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. Bu türlerden Daphnia rosea türü Türkiye Cladocera faunası için ve Eucyclops eucanthus, Bryocamptus mimıtus, Athyella crassa türleri Türkiye Copepoda faunası için yeni kayıtlardır. Ayrıca, Karualona Türkiye için yeni bir cins ve Alona mediterranea sp. n. bilim dünyası için yeni bir taksondur. Bu çalışmada ayrıca farklı yükseltilerden saptanan dört su sisteminin (Yeşil Göl, Kırkgöz, Sarısu ve Boğaçay) sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, konduktivite ve tuzluluk parametreleri her ay düzenli olarak kaydedilmiş ve bu parametreler ile türlerin populasyon yoğunluk değişimleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Cladocera ve Copepoda türlerinin populasyon yoğunlukları üzerinde çevresel faktörlerin (özellikle yüzey su sıcaklığı ve çözünmüş oksijen) çok büyük etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışılan dört su sisteminde saptanan türlerin incelenen parametrelere olan tolerans derecelerinin genelde geniş olduğu görülmüştür. ANAHTAR KELİMELER: Cladocera, Copepoda, su sistemleri, fauna, Antalya, Turkey. Jüri: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (Danışman) Prof. Dr. Ramazan İKİZ Prof. Dr. Ali ERDOĞAN Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Süphan KARAYTUĞ iii

Summary:

ABSTRACT CLADOCERA AND COPEPODA FAUNA OF RIVERS, PONDS AND LAKES IN ANTALYA REGION F. BANU YALIM Ph. D. Thesis in Biology Adviser: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK December 2004, 267 Pages In this study, Cladocera and Copepoda, important groups of zooplankton, were investigated in freshwater bodies in Antalya district. Water samples were collected between July 2001 -December 2003 and 42 species belonging to Cladocera and 26 species belonging to Copepoda were determined. Anatolia and world distributions of Cladocera and Copepoda fauna were given. Keys to species were established for Cladocera and Copepoda of study area. Differences between nominate descriptions and intra-specific variation were evaluated. Daphnia rosea, Eucyclops eucanthus, Bryocamptus minutus and Athyella crassa are new records for Turkey Cladocera and Copepoda fauna. Additionally, Karualona is a new genus for Turkey and Alona mediterranea sp. n. is a new species. Additionally, in this study, water-temperature, pH, dissolved oxygen, conductivity and salinity and seasonal changes in abundance of Cladocerans and Copepods were investigated in different four water systems (Yeşil Göl, Kırkgöz, Sansu and Boğaçay stream) which are located at different altitudes ranging from sea level to 1600 m. The abundance of cladocerans and copepods showed significant changes in relation to environmental conditions (especially surface water temperature and dissolved oxygen). Generally, the species determined in study areas were euryic in respect of these physico-chemical parameters. KEY WORDS: Cladocera, Copepoda, water systems, fauna, Antalya, Turkey. COMMITTEE: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (Adviser) Prof. Dr. Ramazan JKİZ Prof. Dr. M ERDO?AN Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM Asst. Prof. Dr. Süphan KARAYTU? IV