Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Antalya bölgesindeki beş yıldızlı ve birinci sınıf konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş tatminlerinin değerlendirilmesi

The Evaluation of job satisfaction of the employees working in five star and first class accommodating organizations in the region of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103956 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, işgören iş tatmini kavramını incelemek, yönetim alanında farklı yaklaşımların ve bilimsel çalışmaların insan faktörüne ve iş tatminine bakış açısını irdelemek ve kıyaslamak, iş tatminini etkileyen faktörleri ve iş tatmininin bireysel ve örgütsel sonuçlarını ele almaktır. Bu çalışma kapsamında, örgütlerde özellikle de bir hizmet sektörü olan konaklama işletmelerinde işgören iş tatmininin mevcut düzeyini belirlemek amacıyla yapılan uygulama çalışmasında, tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma yapılırken verilerin yansız ve istatiksel analizlere uygun şekilde toplanabilmesi için veri toplama tekniği olarak tesadüfi anket tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda, sosyo- demografik özellikler ile işgören iş tatmini arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Ekonomik faktörlere nazaran, psiko-sosyal faktörlerin işgören iş tatmini üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Örgütlerin işgörenlere sağladığı örgütsel olanaklar arttıkça, işgörenlerin iş tatmini düzeylerinin yükseldiği saptanmıştır. Örgütlerde işgörenlerin iş tatmini düzeylerini etkileyen faktörlerin örgütler tarafından sağlanma oranının, aynı zamanda ilgili işletmenin örgüt kültürü gücünü gösterdiği belirlenmiştir. Örgütlerin işgörene sunduğu olanaklar ile işgören iş tatmini arasında anlamlı ve eş yönlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir.

Summary:

This work aims at examining the concept of job satisfaction of the workers, scrutinizing and comparing viewpoints of different approaches and scientific works in the field of management on human factor and job satisfaction, taking up the factors which effect the job satisfaction and its individual and organizational results. In the practical work supporting this project, defining research model was used to determine the degree of job satisfaction of the workers at present in organizations, especially as a service factor, in accommodating organizations. As a technique of data collecting, casual enquiry technique was applied to be able togather the datum which are impartial and suitable for statistical analysing. At the result of research findings, it was observed that there isn't any statistical significant between other socio-demographical characteristics and workers' job satisfaction. It was established that psycho-social factors are much more effective than economic factors on the workers' job satisfaction. It was determined that as organizational possibilities provided by the organizations for the workers increases, the degree of workers' job satisfaction gets higher. It was also observed that the degree of effectiveness of organizations to meet the need of workers for job satisfaction indicates the power of organizational culture. It was concluded that there is a positive significant between organizational possibilities provided by the organizations for their workers' job satisfaction.