Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Anabilim Dalı

Antalya bölgesindeki karanfil üretimi yapılan sera topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi

Determination of the some physical and chemical properties of soils in the greenhouse of carnation in the Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169886 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA BÖLGESİNDEKİ KARANFİL ÜRETİMİ YAPILAN SERA TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Filiz ÖKTÜREN Yüksek Lisans Tezi, Toprak Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç. Dr. Zeki ALAGÖZ Ağustos 2004, 72 Sayfa Bu araştırmada Antalya Bölgesinde karanfil üretimi yapılan sera topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır. Bu amaçla, karanfil yetiştiriciliği yapmakta olan işletmelere ait değişik yörelerde bulunan 30 seradan bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde tekstür, organik madde, kireç, elektriksel İletkenlik, katyon değişim kapasitesi, agregat büyüklük dağılımı, toprak reaksiyonu gibi parametrelerin yanı sıra tarla kapasitesi, solma noktası, yarayışlı su miktarı ve hacim ağırlığı gibi özellikler belirlenmiştir. Genel olarak toprak örneklerinin çoğu, hafif alkali ve alkali reaksiyonlu olup, kireç içerikleri bakımından aşın kireçli sınıfına girmektedir. Topraklar organik madde içerikleri bakımından humusça fakir ve az humuslu sınıfına girmektedir. Elektriksel iletkenlik açısından ise genelde hafif ve orta tuzlu sınıfına dahil olmaktadırlar. Sera topraklarının tekstürel özellikleri farklılıklar göstermekle birlikte, genelde Killi tın ve Kumlu tın bünyeye sahip oldukları görülmektedir. Toprak örneklerinin agregat büyüklük dağılımı, hacim ağırlığı ve toprak nem sabiteleri toprak özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Sonuç olarak, belirlenen sera toprak özellikleri bakımından işletmelerin hem kendi içinde hemde işletmeler arasında önemli farklılıklara sahip olduğu saptanmıştır ANAHTAR KELİMELER: Karanfil yetiştiriciliği, sera topraklan, toprak verimliliği JÜRİ: Yrd.Doç Dr. Zeki ALAGÖZ (Danışman) Prof Dr. Mustafa KAPLAN Doç. Dr. Naci ONUS

Summary:

ABSTRACT DETERMINATION OF THE SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS IN THE GREENHOUSE OF CARNATION IN THE ANTALYA REGION Filiz ÖKTÜREN M.Sc. Thesis in Soil Science Adviser: Asst. Prof. Dr. Zeki ALAGÖZ August 2004, 72 pages In this research some physical and chemical properties of soils in the greenhouse of carnation in the Antalya region were determined and, the relationships between these soil properties were analysed. For this purpose, disturbed and undisturbed soil samples, at 0-10cm and 10-20cm soil depths, were taken from 30 different greenhouses in the different regions. Soil texture, organic matter, lime content, electrical conductivity, cation exchange capacity, aggregate size distribution, soil reaction, field capacity, wilting point, available water content and bulk density of the soil samples were analysed. Analyses results showed that there were important differences between soil properties of the different regions. Generally, the most of soil samples were found to be light alkalin and alkalin, extremely calcerous, poor and little humus in organic matter, light and modaretely electrical conductivity and mostly Clay loam and Sandy loam textured. The soil samples showed that there were important difference between soil properties in the same unit and units in the different regionsof the companies depending on the aggregate size distribution, field capacity, wilting point, available water content and bulk density of soil. KEY WORDS: Carnation growing, greenhouse soils, soil fertility COMMITTEE: Asst. Prof. Dr. Zeki ALAGÖZ Prof. Dr. Mustafa KAPLAN Assoc. ProfDr. Naci ONUS u