Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

Antalya devlet okullarında görev yapan kadın yöneticilerin cam tavan sendromu hakkında görüşlerine ilişkin nitel bir araştırma

A Qualitive study relating to opinions of women managers that works at the state schools, about glass ceiling

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 421505 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Antalya Devlet okullarında görev yapan kadın eğitim yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma tasarımı çerçevesinde olgu bilim ( fenomonoloji) yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcıları Antalya ili merkez8 ilçede bulunan, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 19 kadın yöneticiden oluşmaktadır. Katılımcılar maksimum çeşitliliğe göre eğitim örgütü, kıdem, branş ve unvan değişkeni temel alınarak ve katılımcı gönüllülüğü önemsenerek seçilmiştir. Araştırmada temel veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan veri analizi sonucunda kadın yöneticilerin yönetici olmayı kendileri seçtikleri fakat bulundukları konumu planlamadıklarını ifade etmişlerdir. Kadın yöneticiler yükselmeleri sürecinde en çok toplumsal rolleri nedeniyle engellendiklerini belirtmişlerdir. Kadın yöneticiler, erkek yöneticilerle toplumsal rolleri nedeniyle eşit olmadıklarını ifade etmişlerdir. Kadın yöneticiler rol modelleri olarak en çok, meslek hayatlarında karşılaştıkları bir kadın yöneticiyi örnek aldıklarını ve üst düzey yöneticilik görevlerinde yeterince kadın olmadığını ifade etmişlerdir. Bunun nedeni olarak ise cinsiyet ayrımı yapılması, çalışma saatlerinin yoğunluğu, iş yükü ve MEB yükselme kriterleri olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılara göre kadın yönetici sayısını artırmak için pozitif ayrımcılık, aile/toplum yapısında değişiklik, maddi iyileştirme ve üst düzey yönetici desteği olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, Kadın Yönetici.

Summary:

The aim of this study is to reveal the views of the women education principals who work in public schools in Antalya, about the glass ceiling syndrome. The study was adopted phenomenologic method within the framework of qualitative research design. The participants of the research are 19 women managers working in primary, secondary and high schools which are in Antalya province. Participants were selected based on educational organizations, length of service, branch, title and volunteering of participants, according to the maximum diversity. İnterviews were used as basic data collection tool for the research. As a result of the analyzed data, it is assumed that women managers choose to be administrators themselves, but they havent planned their positions. Female managers reported that they were blocked mostly because of their social roles in the process of rising. Female managers stated that they are not equal with the male managers due to social roles. Female managers expressed that they take example by a woman manager who they encountered in their professional lifes, as a role model and there's not enough women in senior management positions. They stated that; Gender discrimination, intensity of the working hours, workload and MEB promotion criteria, are the reasons for that. To increase the number of female managers, there should be positive discrimination, changes in the family / community structure, tangible improvements and senior management support, according to participants. Keywords: Glass Ceiling, Women Managers.