Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı / Şehir Planlama Bilim Dalı

Antalya için iklim değişikliğine uyum stratejileri önerisi

A recommendation of adaptation strategies to climate changing for Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 511485 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İklim değişikliği etkisini azaltmak, sürdürülebilir bir planlama anlayışını ortaya koymak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak, küresel ısınmaya sebep olan ve doğal dengeyi bozan sera gazı etkilerini azaltmak için bir takım projeler geliştirilmektedir. Küresel ölçekte iklimle mücadele konusu çok önemli bir hadise olarak yerini almaktadır. Bu sebeple kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması için bir çok adım atılarak konferanslar, paneller ve sözleşmeler oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonu'nun sera gazı azaltım hedefi gözeterek, iklim değişikliği etkilerini azaltmayı amaçlayan, bunun yanı sıra iklim değişikliğine karşı kentleri dirençli hale getirecek projeleri taahhüt etmesini sağlayan Başkanlar Sözleşmesi bunlardan biridir. Sözleşme kapsamında yerel yönetimlerce yapılan eylem planları, 2020 ve 2030 yılları taahhüdüyle iklim değişikliği azaltımını ve iklim değişikliğine adaptasyonu hedef göstermektedir. Antalya kenti 2013 yılında Başkanlar Sözleşme'sine taraf olarak, iklimle mücadelede uluslararası bir eylem çabası başlatmıştır. Antalya'nın nüfus yoğunluğu, kentsel yapısı ve kentleşme hızına baktığımızda iklim değişikliği etkilerinden etkilenebilirliğinin yüksek olduğu ihtimali karşımıza çıkmaktadır. 2013 yılında enerji envanterinin hesaplanması ve azaltım stratejilerinin ortaya konması, bir sonraki aşama olan 2030 hedefli iklim uyum planına altlık olarak değerlendirilebilir niteliktedir. Bu çalışma Antalya'nın mevcut durumu ve 2013 yılı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı gözetilerek, kentin iklim değişikliğine dirençli hale gelebilmesi için, iklim değişikliğine uyum stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Antalya için iklim uyum stratejileri geliştirilirken Bursa Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve Başkanlar Sözlşemesi kapsamından çıkarım yapılarak beş tema başlığı ile çerçeve oluşturulmuştur: Kent içi sular ve dereler, kentsel ısı adası, halk sağlığı, yeşil alanlar ve biyoçeşitlilik, idari örgütlenme ve planlama yaklaşımı. Bu tema başlıklarına göre, kentin iklimle mücadelesindeki mevcut durumunu ortaya koymak için Mart 2018 tarihinde, Antalya kentinde 40 kişilik bir anket çalışması yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle yapılan görüşme ve anket sonucu, oluşturulan stratejilerde karar verilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte şehir planlamanın doğal çevre düşünülerek ele alındığı, daha yaşanabilir olan, çevreye duyarlı, bu konuda iyi uygulama örneklerine ve projelerine sahip olan ve Başkanlar Sözleşmesi'ne taraf olan üç Avrupa kentinin eylem planları örnek olarak incelenmiştir. Tez çalışmasında elde edilen anket sonucuna göre, belirlenen temalar kapsamındaki müdahale edilmesi gereken riskli durumlar tartışılarak, iklimle mücadele için Antalya'nın acil olarak ortaya koyması gereken eylemler belirlenmiştir. Çıkan neticeye göre beş temayla ilgili de Antalya'nın başlangıç evresinde kaldığı ve iklim değişikliği ile ilgili olarak risk altında olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda, uluslararası ölçekte kabul görmüş, bilimsel ve doğal esaslı çözümler belirlenerek, kentin adaptasyon stratejileri geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra iklimle mücadelede, yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluk, kurumlar arasında sağlanacak organizasyon ve koordinasyon, kamu-özel ortaklığı ve katılımcı planlama anlayışının şüphesiz ki son derece önemli bir hale geldiği ortaya konmuştur. Farklı sektörlerdeki enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazı salımlarının mekansal planlama pratikleriyle, enerji verimliliğinde kurumsal, bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleriyle, teknolojik etmenlerle önemli ölçüde düşürülebildiği incelenen Avrupa kentleriyle ortaya konmuştur. Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı birinci olarak enerji envanterini ve sera gazı salımı oranlarını belirlemiştir. Bunu takiben çalışma kapsamında üretken, yaşanabilir ve iklime dirençli bir kent yaratma hedefiyle Antalya'nın iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirilmiştir. Oluşturulan stratejiler kapsamında, mevcut tarihsel veriler ve iklim değişikliği senaryoları bağlamında bir etkilenebilirlik analizi değerlendirilmesi de oluşturulmuştur. Son olarak doğal yapı bileşenlerinin kent kimliğini belirleyen girdiler olarak tanımlanması ve korunmasının son derece önemli olduğu, bu durumun iklim değişikliğine adaptasyon için oluşturulacak kentsel stratejilerdeki merkezi yeri vurgulanmıştır.

Summary:

After industrial revolution, changing cities have become economical, social and cultural attractive centers along with enhanced urbanization. Human ambition to dominate the nature, grew into a fact while information accumulated and scientific developments happened through ages. Uncontrolled utilization of resourses cause nature damage in time, and then energy requirements have grown gradually. As of mid 20. century, the increased population owing to enhanced urbanization cause natural environment damage. It is known that the populaton living in rural area has begun to diminish and half of the population live in cities. We expcect this ratio would increase. With cultural changing pressure especially on population developments of metropolitan area; economical, social and cultural progress have undergone radical evolutions. When we look the evolution of the cities in global perspective, it was proved that we must consider not only dinamic enlargement and cultural changements but also ecologic structure of the cities. Begining of environment and nature to degenerate and quickly ceasing of resources cause global climate changing that dangers human health. So care about ecological environment and taking precautions as much as possible has become a neccesisty. Climate changings have become a reality as especialists accept, especialy in consequence of actual scientific studies, observations, experiment. Natural resorce decrement, population increment, urbanization rate, climate change, social and economical crisis on global case cause hardly reverting alterations on cities and citizens. Urban activities appear as most important factor that triger climate changings. Climate changes turn into a scientific reality in consequence of that processes. Human activities enhances the negative effects of climate change and cause irreversible outcomes. Climate changes cause disasters like droughts, extreme air conditions, floods, famine in tandem with negative effects on public health. Especially urban areas are coming face to face with these disasters directly. It is known that there isn't any place in the world where the negative effect of climate change isn't seen. So urban and metropolitan areas are seriously on the line because of population size. Several projects are being developed to decrease the effects of climate change, to manifest a sustainable planning intelligence, to generalize utilization of sustainable energy resources, to diminish Greenhouse gas that interfere natural equilibrium. Challenge with global warming is in place gradually as a very important subject. Hence many symposiums, conferences, agreements have been made. As internationally recognized agreements and projects include climate change mitigation commitments of cities, they also require the assurance of climate change adaptation. In the recent 16 years, Turkey has started to become a party to many agreements and conventions in order to fight against climate change. The Covenant of Mayors is one of these agreements which intends to reduce the effects of climate change regarding the aimed greenhouse gas reduction rate of European Commission. The agreement ensures the commitment of projects supporting the climate change resistant cities as well. As part of agreement, course of actions planned by local authorities aim climate change mitigation and adaptation by targeting 2020 and 2030 years. Antalya city has started an attempt to international action against climate change by becoming a party to the covenant of mayors. Considering the population density, urban structure, urbanization rate of Antalya, it seems that the potential of getting affected by impacts of climate change is high for the city. Conducting the energy inventory and building the mitigation strategies in 2013 is a base to climate adaptation plan targeting 2030 as a next step. This study aims to develop climate change adaptation strategies regarding the current status of Antalya and Sustainable Energy Action Plan of 2013, so that the city can become resistant to climate change. As the climate adaptation strategies were being developed for Antalya, the frame was formed with five theme title by making deductions from climate adaptation studies and climate change adaptation action plans performed on national or international scale. These topics were specified as; urban streams and water, urban heat island, public health, green spaces and biodiversity, administrative organization and planning approach. According to these topics, a 40-participant survey study was conducted in Antalya on March, 2018 to reveal the present state of city in climate change challenge. The results of the meetings arranged and survey conducted with related departments in Antalya Metropolitan Municipality provide the determination of strategies created. In addition to this, action plans of three European cities that approach urban planning by recognizing natural environment, have better application examples and projects, are more viable, are more environmentally-conscious and are parties of the CoM were examined as case studies. According to the results of survey conducted during study, actions which should be introduced urgently against climate change challenge for Antalya has been brought into focus by discussing risky situations requiring an interference within specified topics. It is observed that Antalya remains at beginner level among all five topics and the city is under the risk of climate change with respect to the acquired outcome. At the end of the study, adaptation strategies of city have been developed by delivering internationally accepted, academical and natural based solutions. Furthermore, the significance of responsibilities on local authorities, organization and coordination between institutions, public and private sector corporation and participatory planning approach has been indicated with no doubt. The fact that reduction of greenhouse gas emissions arising from energy usage in different sectors can be achieved in a considerable extent with; the spatial planning practices, the behavioral changes in energy efficiency on institutional, individual and communal basis and technological factors has been stated via studied European cities. Antalya Sustainable Energy Action Plan has firstly identified the energy inventory and greenhouse gas emission rates. Following that, climate change adaptation strategies has been developed with the purpose of creating a generative, viable and a climate change resistant city during the study. As part of these strategies, an affectability analysis which consists of existing historical data and climate change scenarios has been completed. Finally, the high importance of the characterization and protection of natural structure components as inputs defining the identity of city and this situation's centralized position in urban strategies to be built for climate change adaptation has been emphasized.