Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Antalya il merkezi hastanelerindeki yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ile iş doyum düzeylerinin incelenmesi

The perceptions of professional values and job satisfaction levels of nursing managers in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331597 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Antalya il merkezi hastanelerindeki yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ile iş doyumu düzeylerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Antalya ilinde hizmet veren dokuz hastanede çalışan araştırmaya katılmaya gönüllü, veri toplama sürecinde raporlu ve izinli olmayan 216 yönetici hemşire ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak ?SPSS 18.0? istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, frekans ve yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, Varyans analizi (ANOVA), t test, Kruskall-Wallis Analizi, Tukey testi ve Mann-Whitney U testi, Pearson korelasyon analizi ve Cronbach Alpha kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır. Araştırmada yönetici hemşirelerin profesyonel değerler ölçeği puan ortalaması 147.9 (SS=18.8) olarak bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin HPDÖ?den aldıkları puan ortalamaları yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim durumu, çalışılan kurum, yöneticilik pozisyonu, çalışma şekli, meslekte toplam çalışma süresi, yönetici hemşire olarak çalışma süresi, şu anki hastanede yönetici hemşire olarak çalışma süresi, mesleği seçme nedeni, mesleki dernek üyeliği, bir yıl içinde kurumdan ve hemşirelikten ayrılma düşüncesi karşılaştırıldığında, sadece eğitim durumu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Yönetici hemşirelerin iş doyumu puan ortalamaları genel doyumda 3.63 (SS=0.64), içsel doyumda 3.77 (SS=0.65) ve dışsal doyumda 3.42 (SS=0.73) olduğu saptanmıştır. Yaşları 30 yaş ve altında, evli, SML eğitimli, 11 yıldan az mesleki ve yöneticilik deneyimine sahip, özel hastanede çalışan, müdür/koordinatör/süpervizör pozisyonunda, sürekli gündüz çalışan, mesleğe olan ilgiden dolayı mesleğini seçen, bir yıl içinde kurumdan ve hemşirelikten ayrılmayı düşünmeyen, mesleki derneğe üye olan yönetici hemşirelerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin profesyonel değerler algısı ile iş doyum düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; yönetici hemşirelerin profesyonel değerleri önemli algıladıkları, orta düzeyde iş doyumuna sahip oldukları ve hemşirelerin iş doyumlarının bazı demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaştığı saptanmıştır. Ayrıca yönetici hemşirelerin profesyonel değerlere ilişkin algılarının artması, onların iş doyum düzeylerinin de artmasını sağlamaktadır.

Summary:

This study investigated the perceptions of professional values and job satisfaction levels of nursing managers in Antalya. The study was conducted with 216 nursing managers from nine hospitals in Antalya that consented to participate and who didn?t take annual leave or sick leave while the researcher was collecting the data. The data collection tools were a Personal Information Form, Nursing Professional Values Scale (NPVS) and the Minnesota Satisfaction Questionnaire. The data were evaluated with SPSS 18.0. The data analysis was conducted with frequency and percentage distribution, aritmetic mean, variance analysis (ANOVA), t test, Kruskall-Wallis analysis, Tukey test and Mann-Whitnet test, Pearson correlation analysis and Cronbach?s alpha. The analysis of the results were predicated on the basis of a significance level of 0.05. The mean score was found to be 147.9 (SD=18.8) for the Professional Values Scale. The mean scores of the scale were compared with nurses? age, sex, marital status, educational status, status of having a child, work place, administrative position, work style, total years in profession, total years in profession as a managing nurse, total years as a managing nurse in the hospital, career choice factors, membership to professional societies, and intention to quit the instution or nursing within a year. It was reported that there was a statistically meaningful difference between groups only in relation to educational status. The average scores for job satisfaction were 3.63 (SD=0.64) for overall satisfaction, 3.77 (SD=0.65) for internal satisfaction and 3.42 (SD=0.73) for external satisfaction. It was further noted that job satisfaction levels were higher among nurses if they were under 30 years old, married, with a nursing high school education, with a professional and administrative experience less than 11 years, serving in a private hospital, holding a manager/coordinator/supervisor position at work, working at day shift steadily, with a conscious career choice, with no intention to quit the institution or nursing within a year whatsoever, with a membership to professional societies. The results also indicated a positive and moderate correlation between nursing managers? perception of professional values and job satisfaction levels. Consequently, the study results suggested that nurses appreciated the significance of professional values. It was also pointed out that nurses had a job satisfaction at a moderate level and the levels of job satisfaction varied in relation with certain demographic and professional characteristics. Furthermore, the researchers concluded that that nursing managers had higher levels of perception of professional values would certainly result in higher levels of job satisfaction.